Avslöja en kartell eller en annan konkurrensbegränsning – med KKV:s nya verktyg kan du också ha kontakt anonymt

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har infört en kommunikationskanal där du kan kommunicera anonymt med verkets sakkunniga. Kanalen är avsedd för situationer där en person som har vetskap om en kartell eller en annan konkurrensbegränsning vill berätta om ett misstänkt lagstridigt förfarande utan att avslöja sin identitet för myndigheten.

Karteller och andra konkurrensbegränsningar är ofta förknippade med känsliga omständigheter eller insiderinformation, vilket gör att man inte nödvändigtvis vill berätta om dem för myndigheten under eget namn. Med tipsblanketten på KKV:s webbplats har man sedan flera år kunnat lämna anonyma tips om misstänkta konkurrensbegränsningar. Utmaningen med anonyma tips har dock varit att verket ofta skulle behöva kompletterande information. Hittills har man inte kunnat få det, om tipslämnaren inte uppgett sina kontaktuppgifter.

KKV har nu infört ett nytt verktyg som gör det möjligt att kommunicera med KKV:s sakkunniga om ärenden som upplevs som känsliga utan att identiteten för den som tar kontakt avslöjas.  Kommunikationen är helt frivillig för uppgiftslämnaren och vars identitet avslöjas för verket endast om han eller hon själv beslutar att avslöja den.

– Kommunikationskanalen är uppbyggd för situationer där en person vill informera oss om en kartell eller en annan konkurrensbegränsning som han eller hon anser vara lagstridig, men anser det omöjligt att avslöja sin identitet för myndigheten, beskriver forskningschef Tiina Saarinen vid KKV.

Den anonyma kommunikationskanalen möjliggör en informationssäker dialog

Tack vare den nya kommunikationskanalen kan KKV:s sakkunniga begära mer information och tipslämnaren kan ge information utan att behöva uppge sina kontaktuppgifter eller avslöja sin identitet.

Kommunikationen med KKV:s sakkunniga sker på ett informationssäkert sätt. Varken KKV eller tredje parter får information om användaren i samband med meddelandet. Den kontakttagande personens identitet förblir hemlig för verket under hela informationsutbytet.

Du får tillgång till den anonyma kommunikationskanalen när du fyller i tipsblanketten. Vill du ha en anonym kommunikationskanal väljer du det genom att kryssa för det alternativet på tipsblanketten. På KKV:s webbplats finns närmare anvisningar om vad en fortsatt anonym kontakt innebär och hur det hela fungerar.

Du kan också skicka tips med eget namn och kontaktuppgifter

Tips om eventuella konkurrensproblem är ytterst värdefulla för KKV när verket samlar in information om marknaden och förfaranden som strider mot konkurrenslagen.

– Karteller och andra konkurrensbegränsningar skadar konsumenterna, nationalekonomin och de laglydiga företagen. Genom att berätta om dina upptäckter kan du hjälpa myndigheterna att inrikta sina undersökningar på de viktigaste konkurrensbegränsningarna, påpekar överdirektör vid Konkurrens- och konsumentverket Timo Mattila.

KKV önskar i första hand att en person som har vetskap om en konkurrensbegränsning fortsatt ska skicka tips under eget namn och med sina egna kontaktuppgifter. Utöver tipsblanketten kan KKV:s sakkunniga även kontaktas per telefon (växel 029 505 3000).

Har du upptäckt att företag agerar i strid med konkurrenslagen eller har du information om en kartell eller en annan konkurrensbegränsning? Berätta oss om dina misstankar!