Behandlingstiden för företagsförvärvet mellan Caverion och Maintpartner förlängdes till den 24 november 2019

Marknadsdomstolen förlängde Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) behandlingstid för företagsförvärvet mellan Caverion Industria Oy och Maintpartner Group Oy till den 24 november 2019. KKV ansökte om förlängningen, för att nytt material som Caverion lämnat in fördröjer verkets utredningar.

KKV meddelades den 20 maj 2019 om ett arrangemang, där Caverion förvärvar Maintpartner. Caverion är specialiserat på tekniska lösningar för fastigheter och aktörer inom industrin. Till dess tjänster hör också underhåll av produktionsanläggningar. Maintpartner erbjuder industriföretag inom olika branscher drift- och underhållstjänster samt projekt-, installations- och planeringstjänster som kompletterar underhållet.

KKV inledde den 20 juni 2019 en fortsatt behandling av företagsförvärvet, eftersom förvärvet enligt verkets preliminära utredningar kan leda till skadliga konkurrenseffekter. Den ursprungliga behandlingsfristen skulle ha löpt ut den 20 september 2019.

Caverion lämnade på eget initiativ den 20 augusti 2019 in en betydande mängd nytt anbudsmaterial samt en egen ekonomisk analys baserad på materialet. Det nya materialet är till sin karaktär sådant att det enligt verkets tidigare uppfattning inte borde ha funnits tillgängligt. KKV lämnade den 23 augusti 2019 en begäran om utredning i ärendet åt Caverion, och gav som en följd av detta ett beslut om förlängning av behandlingsfristen (s.k. stop-the-clock-beslut). Behandlingsfristen för fortsatt utredning skulle som en följd av verkets beslut ha löpt ut den 24 september 2019.

Eftersom det nya materialet som lämnats in fördröjer verkets utredning har KKV dessutom begärt att marknadsdomstolen förlänger behandlingsfristen för fortsatt utredning fram till den 24 november 2019. Med tanke på ärendets omfattning och den behandlingsfas som man för tillfället befinner sig i, är en kortare tidsfrist enligt vad verket och parterna i företagsförvärvet uppskattar, inte tillräcklig för att slutföra behandlingen av ärendet.

KKV kan enligt konkurrenslagen godkänna företagsförvärvet som sådant, ställa villkor för dess godkännande eller framställa att marknadsdomstolen förbjuder förvärvet.

Mer information:

Specialsakkunnig Anu Ala-Outinen, tfn 029 505 3010
fornamn.efternamn@kkv.fi

Konkurrens- och konsumentverket kan enligt 26 § 3 mom. i konkurrenslagen förlänga behandlingsfristerna om parterna i ett företagsförvärv eller sådana parter som står i ett i 24 § 1–3 mom. avsett förhållande till dem, alltså aktörer som hör till samma företagsgrupp, inte inom utsatt tid lämnar de uppgifter som Konkurrens- och konsumentverket begärt eller om de uppgifter som lämnas är väsentligen bristfälliga eller felaktiga. Bestämmelsen avses i första hand tillämpas i sådana fall då ett företag uppsåtligen låter bli att lämna uppgifter eller lämnar bristfälliga eller felaktiga uppgifter.

Marknadsdomstolen kan på ansökan av Konkurrens- och konsumentverket förlänga behandlingsfristen på tre månader för fortsatt utredning med högst två månader. Att Konkurrens- och konsumentverket ansöker om att behandlingsfristerna för en ansökan förlängs är en mycket exceptionell åtgärd.

Läs mer om tillsyn över företagsförvärv.