Bestämmelsen om separat redovisning börjar tillämpas den 1 januari 2020

En ny bestämmelse har införts i konkurrenslagen, enligt vilken ett offentligt samfund från och med den 1 januari 2020 ska ha separat redovisning för ekonomisk verksamhet som de bedriver i ett konkurrensläge på marknaden.

  • Om kommuner, samkommuner eller staten eller enheter som de har bestämmande inflytande över bedriver ekonomisk verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden, ska de ha separat redovisning för denna verksamhet.
  • Intäkterna från och kostnaderna för den separat redovisade verksamheten ska presenteras i form av en resultaträkning som upprättas för varje räkenskapsperiod och som ska kunna härledas från aktörens bokföring.
  • Resultaträkningarna och tilläggsuppgifterna är offentliga och de ska presenteras som en not till bokslutet för att underlätta tolkningen och granskningen av informationen som gäller verksamheten.
  • Verksamhet i liten skala omfattas inte av skyldigheten att ha separat redovisning. Bestämmelserna tillämpas inte när omsättningen inom den ekonomiska verksamhet som bedrivs av en i bestämmelserna avsedd enhet i ett konkurrensläge på marknaden underskrider 40 000 euro.

Skyldigheten att ha separat redovisning möjliggör att KKV i sin tillsyn kan utnyttja material som utarbetats enligt redovisningsbestämmelserna och som omfattas av revision.

KKV har på sin webbplats publicerat ett infopaket (tills vidare endast på finska) om bestämmelsens innehåll och tillämpning.

Läs mer:

Regeringens proposition om ändring av konkurrenslagen 68/2018 rd

Mer information:

Forskningschef Mia Salonen tfn 029 505 3007
Ledande sakkunnig Peter Karlsson tfn 029 505 3064
fornamn.efternamn@kkv.fi