Vad betyder konkurrenslagens krav på separat redovisning?

Ett offentligt samfund ska ha separat redovisning för sin verksamhet på marknaden. Ett offentligt samfund ska för denna verksamhet upprätta en resultaträkning över intäkter och kostnader som ska läggas fram i det offentliga samfundets bokslut.

Utgångspunkter för separat redovisning

Ett offentligt samfund eller en enhet som omfattas av samfundets bestämmande inflytande ska ha separat redovisning när det bedriver både verksamhet på marknaden och annan verksamhet, till exempel sköter en offentlig uppgift som enligt lag ankommer på det.

  • Kravet på separat redovisning beror inte på den ekonomiska verksamhetens juridiska form eller på hur verksamheten har organiserats i det offentliga samfundet.

Ett offentligt samfund eller en enhet som omfattas av dess bestämmande inflytande ska föra separat redovisning över sin verksamhet på marknaden.

  • För verksamheten på marknaden ska upprättas en separat resultaträkning som publiceras i noterna till bokslutet.
  • I praktiken måste det offentliga samfundet förnya sin bokföring och kostnadsredovisning.

Redovisningen ska separeras per enhet, dvs. varje enhet som bedriver verksamhet på marknaden följer upp kostnaderna och intäkterna för den egna verksamheten.

  • Som enheter betraktas till exempel bolag, stiftelser och affärsverk samt andra organisationsformer som offentliga samfund tillämpar i sin verksamhet, såsom bokföringsenheter, balansenheter och resultatenheter.

I konkurrenslagen bestäms om minimikraven på särredovisningen och dokumenteringen av verksamheterna i offentliga samfund. Bestämmelserna i konkurrenslagen gäller om inget annat uttryckligen föreskrivs i annan lagstiftning.

Syftet med separat redovisning är att öka transparensen

Syftet med den separata redovisningen är att trygga transparensen i den verksamhet som bedrivs på den offentliga marknaden. Detta förebygger problem med konkurrensneutraliteten. Även om ett offentligt samfunds verksamhet skulle ha bolagiserats har bolaget i många fall skött både verksamheten på marknaden och annan verksamhet utan att bokföringen hållits isär.

Separat redovisning effektiviserar tillsynen över konkurrensneutraliteten och skapar förutsättningar för att säkerställa att de offentliga samfundens verksamhet är lönsam och att prissättningen är kostnadsbaserad.

Separat redovisning förhindrar också att offentliga medel används för verksamheten på marknaden. Dessutom förbättrar den offentliga resultaträkningen privata konkurrenters möjligheter att följa upp verksamhetens omfattning och lönsamhet på den offentliga marknaden.

Undantag från den separata redovisningen

Kravet på separat redovisning gäller inte verksamhet i liten skala. Skyldigheten tillämpas inte om omsättningen för den verksamhet som sker på marknaden för ett offentligt samfund eller en enhet underskrider 40 000 euro per år.

  • Vid behov kan KKV ingripa i verksamhet som underskrider omsättningsgränsen om verksamheten förhindrar eller snedvrider konkurrensen.

Kravet på separat redovisning tillämpas inte heller på verksamhet som KKV inte heller annars kan ingripa i.

Upprättande och övervakning av bokslutsinformation

Kravet på redovisningsseparation gäller från och med den 1 januari 2020. Den särredovisade resultaträkningen och andra uppgifter ska första gången presenteras som noter till bokslutet för 2020.

KKV övervakar att skyldigheten till separat redovisning iakttas. KKV kan vid vite ålägga ett offentligt samfund att lämna särredovisningen, resultaträkningen (bokslut) och en beskrivning av principerna för kostnadsredovisning.

KKV ger råd om lagens innehåll i fråga om självutvärdering av offentliga samfunds verksamhet. Tillämpningspraxisen kommer emellertid att utvecklas först i och med den framtida fallen. Mer information finns också på KKV:s webbplats.