Bondora bröt mot prisregleringen för krediter – konsumentombudsmannen synade sättet att beräkna räntan och de avgiftsbelagda kompletterande tjänsterna

Konsumentombudsmannen har ingripit i kreditbolaget Bondoras sätt att ta ut för stora kostnader för de krediter som erbjuds. Bondora har bland annat beräknat räntan på konsumentens ursprungliga kreditbelopp och inte på det obetalda kreditbeloppet. Delar av kreditförhållandet har också erbjudits som avgiftsbelagda kompletterande tjänster.

Räntan är gottgörelse för användning av en annans kapital fram till återbetalningen och därför ska räntan alltid beräknas enligt det återstående kreditbeloppet. Även termen ”utnyttjad kredit”, som används i samband med prisregleringen i lagen, hänvisar uttryckligen till det kreditbelopp som de facto står till gäldenärens förfogande. På Bondoras krediter har som grund för räntan tillämpats det ursprungliga kreditbeloppet, på vilket en avtalspremie tillkommit. Konsumentombudsmannen anser att en sådan kostnad inte är en sådan kreditränta som avses i lagen, utan en kostnad som räknas om övriga kreditkostnader. I detta förfarande bryter Bondora mot prisregleringen för konsumentkrediter genom att överskrida det maximibelopp för kreditkostnader som lagen tillåter.

Utöver räntan har Bondora också använt det sammanlagda kreditbeloppet och avtalspremien som grund för de övriga kreditkostnaderna. Av Bondoras utredning framgår också att det sammanlagda beloppet av förvaltnings- och avtalspremien även i sig kan överskrida den i lagen tillåtna gränsen för övriga kreditkostnader.

"Kreditbolagen har under de senaste åren kommit på många sätt att kringgå prisregleringen och detta är ytterligare ett exempel på detta. Kreditbolaget kan inte sträva efter fördelar på det här viset och vi förutsätter att även andra kreditbolag beaktar det"

Konsumentombudsman Katri Väänänen

Kreditkostnaderna maskerades som kompletterande tjänster

Bondora har också brutit mot prisregleringen genom att ta ut en avgift för delar av krediten som benämnts som kompletterande tjänster. Med Bondoras tjänst B Secure kan konsumenten hålla en amorteringsfri period, förlänga eller förkorta lånetiden och ändra förfallodagen. Med hjälp av tjänsten B On Track får konsumenten information per e-post och textmeddelande när hens betalning har överförts till det egna Bondora-kontot. Enligt konsumentombudsmannen är dessa grundläggande delar i ett kreditförhållande, vars kostnader ska ingå i kreditkostnaderna. När Bondora tog ut tilläggsavgifter för dessa tjänster överskreds kreditkostnadernas dagliga maximibelopp.

Konsumentombudsmannen krävde att Bondora rättar till sitt förfarande så att det följer prisregleringen för krediter. Konsumentombudsmannen påpekade vidare att avtalsvillkoren för kreditkostnader i många hänseenden inte är tydliga och lätta att förstå för konsumenterna.

Prisregleringen fastställer kreditkostnadernas maximibelopp

Enligt prisregleringen för krediter som trädde i kraft i september 2019 får den årliga ränta som tas ut på kreditens utestående kapital inte avtalas till högre än 20 procent. Dessutom får de övriga kostnader som tas ut för krediten per dag uppgå till högst 0,01 procent av det ursprungliga kreditbeloppet eller kreditgränsen. Övriga kreditkostnader får dock under inga omständigheter överstiga 150 euro per år.

I kreditkostnaderna ingår alla kostnader som kreditgivaren känner till och som beror på kreditförhållandet. Till exempel avgifter som tas ut för att ansöka om kredit, lyfta kredit och skicka betalningsuppgifter är kreditkostnader oberoende av hur mycket tid eller på vilket sätt åtgärden utförs. Endast helt frivilliga kompletterande tjänster kan uteslutas från kreditkostnaderna. Krediten ska då erbjudas på samma villkor oberoende av om konsumenten ingår ett avtal om kompletterande tjänster i samband med kreditavtalet.