Bonusen från ögonoperationer dominerade marknadsföringen av Silmäasema – konsumentombudsmannen ingrep i marknadsföringen av tilläggsförmåner

Silmäasema Oy marknadsförde ögonoperationer för konsumenter med reklamer vars huvudbudskap var att ögonoperationer ger S-gruppens bonus. Dessutom gavs information om hur länge man fick bonus, vilket uppmuntrade konsumenten att fatta ett omedelbart köpbeslut. En sådan marknadsföring där tilläggsförmånen framhävs i själva produktens ställning är enligt konsumentombudsmannen otillbörlig. Silmäasema har ändrat sin marknadsföring så att den motsvarar konsumentombudsmannens krav.

Silmäasema marknadsför i sina affärer och på sina sociala medier ögonoperationer med reklamer och reklamfraser där man betonade S-gruppens bonus, till exempel ”Nu bonus för alla ögonoperationer fram till den 31 december 2021!” Och ”Nu Bonus för alla ögonoperationer under en begränsad tid”.

Konsumentombudsmannen ansåg att man i reklamerna betonat bonusen i stället för huvudprodukten, dvs. ögonoperationen, så att bonusen i praktiken hade varit det centrala elementet och budskapet i reklamen, varvid konsumentens uppmärksamhet i första hand hade fästs vid den. Sådan marknadsföring har i regel ansetts strida mot konsumentskyddslagen, eftersom den försvårar jämförelsen och inverkar skadligt på konsumentens möjligheter att fatta förnuftiga köpbeslut.

Saklighet och tillförlitlighet primära i marknadsföringen av hälsotjänster

Konsumentombudsmannen ansåg det vara viktigt att ingripa i Silmäasemas marknadsföring särskilt för att en tilläggsförmån används i samband med hälso- och sjukvårdstjänster.

”Marknadsföring av hälsotjänster förutsätter i allmänhet saklighet och större tillförlitlighet än normalt. Marknadsföringen av ögonstationen stred också mot branschens egna självregleringsanvisningar, dvs. mot ett ändamålsenligt förfaringssätt som är allmänt godtagbart inom näringsverksamheten”, konstaterar konsumentombudsman Katri Väänänen.

Konsumentombudsmannen förutsatte att Silmäasema inte använder bonusförmåner i marknadsföringen av ögonoperationer så att presentationen av dem har en dominerande ställning i stället för den nyttighet som erbjuds och villkoren för erbjudandet.

Ogrundade påståenden får inte framföras om hur länge tilläggsförmånen kan erbjudas

Enligt reklamen var tilläggsförmånen gällande bonus i kraft fram till den 31 december 2021. Av reklamerna fick man intrycket att det var fråga om en exceptionell möjlighet. Silmäasema fortsatte dock kampanjen efter den 31 december 2021.

Enligt konsumentombudsmannen hade man i marknadsföringen gett en osann bild av hur länge ögonoperationen erbjuds tillsammans med en tilläggsförmån. Uttrycken i reklamerna kunde således få konsumenten att fatta ett köpbeslut som hen annars inte skulle ha fattat. Konsumentombudsmannen förutsatte att Silmäasema inte i marknadsföringen av ögonoperationer framför ogrundade påståenden eller uppgifter om hur länge tilläggsförmånen kan erbjudas.

Silmäasema förband sig att följa konsumentombudsmannens krav och började ändra sitt marknadsföringsmaterial på det sätt som konsumentombudsmannen förutsatte.

Läs mer: Lisäetujen hallitseva käyttö markkinoinnissa