Brister i prisangivelsen på bilskolornas webbplatser

Vid regionförvaltningsverkens kontrollkampanj uppdagades att alla bilskolor inte lägger ut en prislista som uppfyller kraven i prisinformationsförordningen på sina webbplatser.  Tydligt angivna priser skulle förbättra konsumenternas möjligheter att jämföra tjänsterna hos olika bilskolor.

Bilskolan är en betydande ekonomisk satsning. Därför är priset på tjänsten en av de väsentligaste uppgifterna med tanke på konsumentens köpbeslut och ekonomiska trygghet. Regionförvaltningsverken har utrett hur väl bilskolorna följer kraven på prislista på sina webbplatser. Enligt förordningen om prisinformation vid marknadsföring av en konsumtionsnyttighet ska tjänsteleverantören i affärslokalen och på den webbplats där saluföringen sker ha en synlig prislista. Prislistan ska presenteras på så sätt att konsumenterna lätt kan se den, om möjligt också från utsidan av affärslokalen.

Kontrollkampanjen genomfördes våren 2017 inom alla regionförvaltningsverks områden och på Åland. Under kampanjen granskades mer än fyrahundra prislistor som lagts ut på webben. Syftet med kampanjen var att främja jämförbarheten mellan bilskoletjänster och iakttagandet av bestämmelserna om prismärkning. I kontrollen användes en exempelprislista som upprättats av konsumentombudsmannen och Finlands Bilskoleförbund rf. Av exempelprislistan framgår vilka uppgifter en prislista över bilskoletjänster ska innehålla.

I allmänhet har bilskolorna lagt ut en prislista på sina webbplatser, men på en betydande del av de granskade webbplatserna upptäcktes brister i innehållet i prislistan. Prislistan saknade exempelvis uppgifter om totalpriset på bilskoletjänsten som krävs för ett B-körkort samt priset på extra körlektioner.  Det gavs inte heller tillräckligt med information om bland annat myndighetsavgifter och bilagor som behövs för körkortet.

Regionförvaltningsverken har varit i kontakt med de företag vars prislistor konstaterats vara bristfälliga. Granskarna har vid behov gett företagen anvisningar om de skyldigheter som hänför sig till prisangivelsen.

Regionförvaltningsverken och konsumentombudsmannen fortsätter granskningen av synliga prislistor som en del av den allmänna tillsynen av prisangivelse.

Läs mer:
Regionförvaltningsverken övervakar effektiviserat bilskolornas prisinformation i vår, KKV:s meddelande 17.3.2017