Busstrejk ger anledning till prisavdrag för periodbiljetten – Tammerfors, Åbo och Villmanstrand korrigerade sin praxis

Konsumentombudsmannen har ingripit i Tammerfors, Åbo och Villmanstrandsregionens kollektivtrafiks sätt att tolka sina avtalsvillkor för gottgörelse av fel i tjänsten under strejk. Genom att åberopa ett oöverstigligt hinder kan man inte vägra att gottgöra felet i tjänsten till de kunder som köpt en periodbiljett för kollektivtrafiken.

Strejken i busstrafiken i mars 2023 pågick i tre dagar. Tammerforsregionens kollektivtrafik Nysse, Åbo stadsregions kollektivtrafik Föli och Villmanstrands stad skulle enligt uppgifter som varit i offentligheten inte alls betala ersättning till de konsumenter som haft periodbiljetter med hänvisning till ett oöverstigligt hinder.

Konsumentombudsmannen klargjorde principerna för konsumentskydd och avtalsrätt gällande gottgörelse för fel i kollektivtrafiken vid störningssituationer för representanterna för städernas kollektivtrafik. Med representanter för Tammerfors och Åbo stads kollektivtrafik fördes separata förhandlingar, som resulterade i att bägge förband sig till att förtydliga och precisera sina resevillkor samt att även i fortsättningen betala gottgörelse i enlighet med konsumentskyddets principer. Villmanstrands stad hann redan inleda betalningen av gottgörelse innan förhandlingarna, men bekräftade även att de kommer att följa samma principer i fortsättningen.

Om tjänsten inte motsvarar det som avtalats har konsumenten rätt till prisavdrag

Arbetsnedläggelse eller strejk kan ha en betydande inverkan på trafikservicen och trafiken kan avbrytas antingen helt eller delvis. Inom kollektivtrafiken är det väsentliga innehållet i avtalet den trafik som erbjuds enligt trafikmedlens tidtabeller.

"Även inom kollektivtrafiken gäller regeln att tjänsten ska motsvara det som avtalats eller vad konsumenten med fog kan anta. När en köpt tjänst är felaktig har konsumenten rätt att få ett prisavdrag som motsvarar felet."

gruppchef Annina Huolman

Fokus i diskussionerna med städerna var de konsumenter som köpt periodbiljett och deras rätt till ersättning om strejksituationen hade påverkat deras möjligheter att använda sin giltiga biljett för sina dagliga trafikbehov.

"När man bedömer om feltröskeln överskrids i en strejksituation är det i allmänhet av betydelse om passageraren har haft möjlighet att använda ersättande trafik eller andra trafikmedel och om strejken väsentligt påverkade de linjer och rutter som hen annars använder. Prisavdraget för periodbiljetten ska betalas för oanvända daga.r

gruppchef Annina Huolman

Ett oöverstigligt hinder befriar inte från gottgörelse för fel i tjänsten

Konsumentens rätt till prisavdrag vid fel är en annan sak än skadestånd eller andra följder av felaktig prestation av tjänsten. När det är fråga om force majeure är transportören i allmänhet inte skyldig att ersätta den skada som orsakats konsumenten. Enligt konsumentombudsmannen kan man dock inte åberopa force majeure för att befria sig från skyldigheten att betala konsumenten ett prisavdrag som motsvarar felet i tjänsten. Extra kostnader som situationen medför till konsumenten, till exempel för användning av taxi under strejken, behöver vanligtvis inte ersättas.