Dataintrånget vid Vastaamo utreds som dataskyddsbrott, grupptalan är inte aktuell

Konkurrens och konsumentverket har fått förfrågningar och ansökningar om grupptalan med anledning av dataintrånget vid Vastaamo. Polisen utreder nu ärendet och exempelvis frågor beträffande skadestånd kan behandlas först när det finns mer information om det som skett. Det finns ingen risk att man förlorar några rättigheter om man i det här skedet inte tar kontakt med KKV.

Tjugo personer har kontaktat konsumentrådgivningen och konsumentombudsmannen angående dataintrånget vid psykoterapicentret Vastaamo. Kontakterna har gällt skadeståndsanspråk och eventuell grupptalan.

KKV har inga egna utredningsmetoder, utan dataintrånget utreds i sin helhet av polisen. I utredningen tar man även i beaktande de berörda parternas skadeståndsanspråk. Generellt sett kunde dessa ersättningar behandlas i samband med en straffprocess om utredningen skulle leda till det.

I det här skedet framkommer ärendet som ett dataskydds- och integritetsskyddsbrott och det är inte möjligt att yrka ersättning med grupptalan i ett sådant ärende. Den registeransvarige kan bli skadeståndsansvarig om dess förfarande har brutit mot dataskyddsbestämmelserna. Dataombudsmannen övervakar efterföljandet av dataskyddslagstiftningen.

Det viktigaste är att man agerar enligt polisens anvisningar

Var och en har rätt till personlig integritet. Om dina personuppgifter har läckt ut på nätet eller om du har fått ett utpressningsbrev ska du handla enligt myndigheternas anvisningar och råd nedan. Ett flertal olika instanser erbjuder hjälp till dem som råkat ut för ett dataintrång.

KKV följer situationen och bedömer om konsumentombudsmannens åtgärder kan behövas i ett senare skede. I det här skedet finns det inget skäl att kontakta konsumentrådgivningen eller konsumentombudsmannen, utan det viktigaste är att handla enligt polisens och övriga myndigheters anvisningar.

Anvisningar till Vastaamos kunder: