Det måste finnas giltiga skäl till en prishöjning

Konsumentrådgivningen har kontaktats av personer som säger att småhusleverantörer skickat meddelanden till dem om en höjning av avtalspriset för småhusleverans. För en enskild konsument har det kunnat handla om en höjning på tiotusentals euro.  Priserna får endast höjas i särskilda situationer. 

Företagen skickar nu många meddelanden om höjningar av tidigare tecknade avtalspriser. Priserna har höjts speciellt för huspaketleveranser. Konsumenterna har fått höra att priserna i redan tecknade avtal höjs på grund av ökade byggnadsmaterialkostnader orsakat av kriget i Ukraina och sanktionerna mot Ryssland.

Lagen begränsar prishöjningar vid handel med småhus

Ett företag kan enligt lagen ensidigt höja det avtalade priset på ett huspaket eller en byggnadsentreprenad endast om det avtalats på förhand och det finns ett giltigt skäl till det som specificerats i avtalsvillkoren. Priserna kan höjas till exempel vid force majeure. Höjda råvaru- och materialkostnader kan inte automatiskt betraktas som force majeure som berättigar till en prishöjning, utan saken måste bedömas från fall till fall. Priset på redan utförda arbeten kan inte höjas i efterhand.

Även om företaget skulle ha rätt att höja priset har konsumenten lagstadgad rätt att häva avtalet om prishöjningen överstiger 5 procent av det avtalade priset. Om konsumenten häver avtalet på grund av en prishöjning kan företaget inte kräva ersättning av konsumenten. Att häva ett avtal kan vara ett krångligt alternativ och det finns kanske inga förmånligare priser att tillgå, eftersom branschens kostnader har ökat allmänt sett.

Prishöjningarna på huspaket har inte godkänts av konsumentombudsmannen

Företagen har kunnat motivera rätten att höja priserna i redan tecknade avtal i efterhand genom att hänvisa till de standardavtalsvillkor för handel med småhus som konsumentombudsmannen förhandlat och godkänt.

Förutom konsumentskyddslagen som reglerar handeln med småhus finns även Allmänna avtalsvillkor för konsumentköp och installation av huspaket och -element (på finska), som konsumentombudsmannen förhandlat och godkänt. Konsumentombudsmannen betonar att de planerade prishöjningarna inte har förhandlats eller godkänts av konsumentombudsmannen och att småhusleverantörerna inte heller i övrigt har ensidig rätt att höja priserna i avtal som redan tecknats på basis av standardvillkoren.

Krav på prishöjningar även i andra branscher

Baserat på de kontakter som konsumentombudsmannen fått har man meddelat om prishöjningar med åberopade av force majeure även på beställningar av byggmaterial och bland annat på hyror och cateringavtal för festlokaler som skjutits upp på grund av corona.

Avtalsvillkoren kan i regel inte ändras annat än i särskilda situationer. Skälen till ändringarna måste vara giltiga och ska specificeras i avtalet.

Handlingsanvisningar för situationer där avtalspriset höjs

  • Du kan reklamera höjningen till företaget och be om en skriftlig, specificerad redogörelse av vad prishöjningen baseras på.
  • Efter reklameringen kan du om du vill kontakta KKV:s konsumentrådgivning.
  • Om fallet verkar oklart kan konsumentrådgivningen vid behov hänvisa dig att överklaga det till konsumenttvistenämnden.