Ersättningarna i anslutning till Air Finlands konkurs ska betalas till de sökande

Högsta förvaltningsdomstolen har den 3 februari 2015 förkastat överklagandena mot de ersättningsbeslut som gäller Air Finlands konkurs. Betalningen av ersättning till de sökande kan således inledas. Betalningstidtabellen klarnar under de närmaste dagarna och vi informerar separat om den.

Konkurrens- och konsumentverket (tidigare Konsumentverket) behandlade hösten 2012 i anslutning till flygbolaget Air Finlands konkurs cirka 3 000 ansökningar och gjorde ersättningsbeslut i dessa i slutet av samma år. En del av Air Finlands kunder var missnöja med besluten och besvärade sig till förvaltningsdomstolarna. Vissa av de beslut som förvaltningsdomstolarna gav sommaren 2014 överklagades till högsta förvaltningsdomstolen.

Ersättningar har inte kunnat betalas till konsumenterna eftersom man varit tvungen att vänta tills alla beslut har vunnit laga kraft och överklagandena mot dem har behandlats. Den 3 februari 2015 förkastade högsta förvaltningsdomstolen besvären, så ersättningarna kan börja betalas. Ersättningsprocenten följer det ursprungliga beslutet, dvs. den är cirka 69,5 procent.

KKV levererar information om de ersättningsberättigade till den som ställer säkerhet, som sedan betalar ersättningarna inom ramen för sin tidtabell. Vi informerar om betalningstidtabellen inom de närmaste dagarna.