Företagssanering av Kristina Cruises och återbetalning av pengarna för inställda resor

Julkisuudessa on esiintynyt joulukuussa kysymyksiä siitä, miksi Kristina Cruisesin asiakkaat eivät ole saaneet rahojaan takaisin peruuntuneista matkoista ja miksi Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) ei hoida rahojen palauttamista Kristina Cruisesin sille asettamasta vakuudesta.

I december uppstod i offentligheten frågor om varför Kristina Cruises kunder inte har fått tillbaka sina pengar för inställda resor och varför Konkurrens- och konsumentverket (KKV) inte ser till att pengarna returneras från den av Kristina Cruises ställda säkerheten.

Säkerheten som Konkurrens- och konsumentverket förfogar över grundar sig på lagen om paketreserörelser. I lagen fastställs noggrant och otvetydigt i vilka situationer säkerheten kan användas. Enligt lagen kan säkerheten användas endast om företaget har konstaterats vara insolvent eller ansökt om konkurs. I fallet Kristina Cruises är det inte fråga om någotdera av dessa alternativ, utan företaget ansökte själv på eget initiativ i november om företagssanering för att kunna fortsätta sin verksamhet.

Innan slutresultatet av företagssaneringsförfarandet står klart kan Konkurrens- och konsumentverket inte ingripa i säkerheten som getts. Verket följer naturligtvis aktivt med hur saneringsförfarandet framskrider och informerar om det i ärendet sker några förändringar som inverkar på användningen av säkerheten det förfogar över.

De kunder hos Kristina Cruises som har betalat sin resa med kreditkort, kan också kräva tillbaka de pengar de betalat för resan som inte blev av från den egna kreditgivaren, det vill säga det kreditkortsbolag eller den bank som beviljat kortet. Det lagstadgade ansvar som kreditgivaren har gäller direkt kreditkortsbetalningar. Enligt många bankers avtalsvillkor iakttas dessutom motsvarande principer även vid så kallade bankkortsbetalningar.