HFD fastställde KKV:s påföljdsavgift för olaglig direktupphandling till Pargas stad

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har genom sitt avgörande den 17 december 2020 förkastat besväret angående Pargas stads marknadsdomstols beslut.  Marknadsdomstolens påföljdsavgift på 200 000 euro för olaglig direktupphandling och avtalsperiodens förkortning förblev alltså i kraft. Det är fråga om HFD:s första lösning i anslutning till KKV:s förslag i upphandlingsärenden.

KKV framförde den 10 april 2018 att en påföljdsavgift på 200 000 euro påförs Pargas stad för direktupphandling som överskrider EU-tröskelvärdena och som strider mot upphandlingslagen. Pargas stad hade köpt tjänster utan konkurrensutsättning av ett bolag som staden felaktigt ansåg vara i ställning som en anknuten enhet.

Marknadsdomstolen påförde den 29 mars 2019 Pargas stad en påföljdsavgift på 200 000 euro i enlighet med KKV:s framställning. Dessutom bestämdes att avtalsperioden ska upphöra sju månader efter att beslutet vunnit laga kraft. Pargas stad överklagade marknadsdomstolens avgörande, men HFD förkastade besväret.

Läs mer: