I fjol hjälpte konsumentrådgivningen nästan 86 000 konsumenter

Fordon, boende samt hushållsmaskiner och elektronik var de vanligaste orsakerna för konsumenterna att kontakta konsumentombudsmannen och den riksomfattande konsumentrådgivningen 2014. Mest ökade kontakterna i anslutning till hälsoprodukter och elavtal.

Konsumentombudsmannen, som verkar i konkurrens- och konsumentverket och den riksomfattande konsumentrådgivningen, som finns i magistraterna kontaktades nästan 92 000 gånger 2014. Konsumentrådgivningen behandlade cirka 86 000 av dessa fall. Jämfört med 2013 ökade antalet kontakter med över 1 000. Däremot minskade antalet kontakter riktade till konsumentombudsmannen med nästan 2 500. Förändringarna går i rätt riktning eftersom målsättningen har varit att hänvisa kunderna att i första hand kontakta konsumentrådgivningen för att få personliga råd.

Den största orsaken att ta kontakt var fordon, något under en femtedel av alla kontakter gällde fordon (15 797). Klagomål gällande boende kom på andra plats (8 907) samt hushållsmaskiner och elektronik (8 419) på tredje plats. De vanligaste orsakerna att ta kontakt har varit desamma redan i flera år.

I samband med fordon samt elektronik och hushållsmaskiner fanns problemen oftast i varans och tjänstens kvalitet eller i garantier och ansvar för fel. Kontakterna som gällde boende hänförde sig oftast till fel i bostäder eller avtal och försäljningssituationer.

Även kommunikationstjänster, till exempel mobiltelefon- och bredbandsabonnemang, gav upphov till många kontakter (7 563) precis som under tidigare år. Problem förekom särskilt i anslutning till avtal och försäljning. Konkurrens- och konsumentverket och Kommunikationsverket genomförde 2014 en studie som visade att kunderna endast sällan har möjlighet att ta del av avtalsvillkoren för mobiltelefonabonnemang i affären före undertecknandet av ett bindande avtal. Vissa kunder får inte alls några avtalsvillkor.

Kontakterna i anslutning till hälsa och elavtal ökar

Jämfört med 2013 ökade kontakterna i anslutning till produkter för hälsa och välmående samt elavtal mest. En orsak till uppgången bland hälsoprodukter är marknadsföringen av bantnings- och vitaminpreparat genom s.k. beställningsfällor. Konsumenten tror sig utifrån webbreklam beställa ett prov eller testpaket, men förbinder sig samtidigt utan att veta om det till ett tidsbestämt avtal. Beställningsfällor används också i marknadsföringen av underkläder, kosmetik och kontakttjänster.

Kontakterna i anslutning till elavtal gällde oftast telefonförsäljning av elavtal. Konsumenter har fått opåkallade och otydliga fakturor och stött på problem när man har försökt annullera avtalet. Emellanåt har telefonmarknadsföringen också varit aggressiv och vilseledande.

För konsumenterna är det inte alltid klart vad de olika konsumentmyndigheterna – konsumentombudsmannen, konsumentrådgivningen och konsumenttvistenämnden – gör och till vilken instans man ska vända sig i olika situationer. Konsumentmyndigheterna har också utvecklat en rikstäckande servicemodell, som fungerar enligt principen allt från samma lucka. Kontakt konsumentrådgivningen. Myndigheterna sörjer för att ärendet styrs till rätt instans.

Den enkät som arbets- och näringsministeriet (ANM) lät Konsumentforskningscentret utföra 2013 visar att konsumentrådgivningen upplevs som viktig och nödvändig. Totalt 80 procent av respondenterna var nöjda med den service man fått från konsumentrådgivningen och 92 procent skulle rekommendera konsumentrådgivningen till sina vänner och bekanta.