Kirsi Leivo fortsätter som generaldirektör för KKV och Katri Väänänen som konsumentombudsman

Statsrådet har den 12 oktober 2023 utnämnt juris kandidat, LL.M. Kirsi Leivo till generaldirektör för Konkurrens- och konsumentverket (KKV) samt juris kandidat, vicehäradshövding Katri Väänänen till överdirektör för ansvarsområdet för konsumentfrågor samt till konsumentombudsman. Generaldirektören leder och utvecklar KKV:s verksamhet så att verket sköter sina uppgifter på ett resultatgivande sätt. Konsumentombudsmannen tryggar konsumenternas ställning och övervakar lagstiftningen till skydd för konsumenterna.

Kirsi Leivo fortsätter som generaldirektör för KKV från och med den 1 november 2023, och Katri Väänänen som överdirektör för ansvarsområdet för konsumentfrågor samt som konsumentombudsman från och med den 15 oktober 2023. Tjänsterna tillsätts för fem år.

Kirsi Leivo har varit generaldirektör för KKV sedan 2018 och före det innehade hon andra chefsuppgifter vid KKV och dess föregångare Konkurrensverket. KKV säkerställer att marknaden fungerar så effektivt och rättvist som möjligt till förmån för samhällsekonomin och konsumenterna. Verket koncentrerar sina resurser till väsentliga områden som är till förmån för skattebetalarna. Sådana har under de senaste åren varit bland annat offentliga upphandlingar, apoteksmarknaden och penningspelande.

Jag fortsätter gärna arbetet med att utveckla Konkurrens- och konsumentverket tillsammans med hela vår personal. Intressanta utmaningar är till exempel digitaliseringsutvecklingen, intressentgruppernas ökade förväntningar, den allt starkare konkurrensen om kunniga arbetstagare och hybridtidens förändrade arbetsgemenskap. För KKV är det särskilt viktigt att vi alltid driver allmänna intressen och agerar oberoende till förmån för konsumenterna och nationalekonomin. Vi grundar våra beslut och ställningstaganden på omsorgsfullt utredd information och utnyttjar hela ämbetsverkets kompetens.

Kirsi Leivo, KKV:s generaldirektör

Katri Väänänen har varit överdirektör för ansvarsområdet för konsumentfrågor och konsumentombudsman sedan år 2018. Hon har också över 20 års erfarenhet av expert- och ledaruppgifter vid KKV och dess föregångare Konsumentverket.

Konsumentombudsmannen övervakar särskilt marknadsföringen och avtalsvillkoren och ingriper i problem inom branscher som är särskilt viktiga för konsumenterna eller inom vilka man kan anta att det oftast förekommer problem. Målet är att balansera förhållandet mellan konsumenter och företag och få företagen att upphöra med lagstridiga förfaranden.

Jag är glad över att få fortsätta detta viktiga arbete för att trygga och förbättra konsumenternas ställning tillsammans med våra toppexperter. Konsumentskyddsbestämmelserna har förnyats mycket under de senaste åren, men det finns fortfarande många frågor som behöver lösas om hållbar utveckling, digitala tjänster och artificiell intelligens.

Katri Väänänen, konsumentombudsman

Kirsi Leivo

Generaldirektör

Katri Väänänen

Överdirektör med ansvar för konsumentärenden, konsumentombudsman