Tillsyn över offentlig upphandling

Upphandlingstillsynen säkerställer att offentliga upphandlingar konkurrensutsätts på ett öppet, icke-diskriminerande och jämlikt sätt.

Syftet med upphandlingstillsynen är att säkerställa att offentliga upphandlingar konkurrensutsätts på ett öppet, icke-diskriminerande och jämlikt sätt.

KKV kan förbjuda en lagstridig direktupphandling eller framställa påföljder för den upphandlande enheten vid marknadsdomstolen.

KKV har ingripit i fall där det till exempel varit fråga om avtalsändringar och felaktig beräkning av det uppskattade värdet.

Vem som helst kan meddela KKV om verksamhet som strider mot upphandlingslagen. Det är också möjligt att lämna in anonyma tips.

Vem som helst som anser att en upphandlande enhet har handlat i strid med upphandlingslagen kan begära att åtgärder ska vidtas.

Offentliga upphandlingar kan vara förknippade med grå ekonomi, såsom korruption och karteller.

KKV har övervakat efterlevnaden av upphandlingslagen sedan början av 2017.

I egenskap av myndighet som utövar tillsyn över upphandlingar hör det inte till KKV:s uppgifter att ge rådgivning i enskilda upphandlingsärenden.