Tillsyn över offentlig upphandling

Upphandlingstillsynen säkerställer att offentliga upphandlingar konkurrensutsätts på ett öppet, icke-diskriminerande och jämlikt sätt.

Tillsyn över offentlig upphandling

Syftet med upphandlingstillsynen är att säkerställa att offentliga upphandlingar konkurrensutsätts på ett öppet, icke-diskriminerande och jämlikt sätt.

Metoder för att ingripa i lagstridiga upphandlingar

KKV kan förbjuda en lagstridig direktupphandling eller framställa påföljder för den upphandlande enheten vid marknadsdomstolen.

Hurdana upphandlingar har KKV ingripit i?

KKV har ingripit i fall där det till exempel varit fråga om avtalsändringar och felaktig beräkning av det uppskattade värdet.

Anmäl verksamhet som strider mot upphandlingslagen

Vem som helst kan meddela KKV om verksamhet som strider mot upphandlingslagen. Det är också möjligt att lämna in anonyma tips.

Begäran om att åtgärder ska vidtas i ett tillsynsärende

Vem som helst som anser att en upphandlande enhet har handlat i strid med upphandlingslagen kan begära att åtgärder ska vidtas.

Offentlig upphandling och grå ekonomi

Offentliga upphandlingar kan vara förknippade med grå ekonomi, såsom korruption och karteller.

Bakgrunden till KKV:s tillsynsuppgift

KKV har övervakat efterlevnaden av upphandlingslagen sedan början av 2017.

Rådgivning i upphandlingsärenden

I egenskap av myndighet som utövar tillsyn över upphandlingar hör det inte till KKV:s uppgifter att ge rådgivning i enskilda upphandlingsärenden.