KKV avslutade utredningen av VR-Group

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) utredde VR-Groups förfarande i fråga om järnvägstransport av frakt mellan Finland och Ryssland. KKV:s utredningar gav inte tillräckligt med belägg för att VR:s förfarande skulle leda till att konkurrensen begränsas.

Nurminen Logistics Abp lämnade in en ansökan om åtgärder till KKV med begäran om utredning av huruvida VR-Group gjort sig skyldigt till missbruk av dominerande marknadsställning i fråga om järnvägstransport av frakt mellan Finland och Ryssland. I ansökan om åtgärder påstods bland annat att VR-Group för tillhandahållande av dragkraft på järnvägarna har debiterat betydligt högre priser av Nurminen och andra företag som erbjuder logistiktjänster än av slutkunder som köper logistiktjänster, exempelvis skogsindustriföretag. Enligt ansökan om åtgärder har förfarandet i fråga lett till att Nurminen och övriga företag som erbjuder logistiktjänster inte har kunnat konkurrera med VR.

Utgående från KKV:s utredningar har VR i vissa enskilda fall gynnat slutkunderna i sin prissättning. Utredningarna har ändå inte gett tillräckligt med belägg för att VR:s förfarande skulle leda till att konkurrensen begränsas. Dessutom beaktade KKV i sitt beslut att VR ändrade sin prissättning medan ämbetsverkets utredning pågick. KKV ansåg att det inte finns anledning att fortsätta utredningen och avskrev ärendet. KKV kan ändå ta upp saken på nytt om det inkommer ny information som ger anledning att misstänka att VR:s förfarande strider mot konkurrenslagen.

Mer information:

Forskningschef Samuli Muotka, tfn 029 505 3680,
fornamn.efternamn@kkv.fi