KKV avslutade utredningen av VR-Group

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) selvitti VR-Yhtymän menettelyä Suomen ja Venäjän välillä

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) utredde VR-Groups förfarande i fråga om järnvägstransport av frakt mellan Finland och Ryssland. KKV:s utredningar gav inte tillräckligt med belägg för att VR:s förfarande skulle leda till att konkurrensen begränsas.

Nurminen Logistics Abp lämnade in en ansökan om åtgärder till KKV med begäran om utredning av huruvida VR-Group gjort sig skyldigt till missbruk av dominerande marknadsställning i fråga om järnvägstransport av frakt mellan Finland och Ryssland. I ansökan om åtgärder påstods bland annat att VR-Group för tillhandahållande av dragkraft på järnvägarna har debiterat betydligt högre priser av Nurminen och andra företag som erbjuder logistiktjänster än av slutkunder som köper logistiktjänster, exempelvis skogsindustriföretag. Enligt ansökan om åtgärder har förfarandet i fråga lett till att Nurminen och övriga företag som erbjuder logistiktjänster inte har kunnat konkurrera med VR.

Utgående från KKV:s utredningar har VR i vissa enskilda fall gynnat slutkunderna i sin prissättning. Utredningarna har ändå inte gett tillräckligt med belägg för att VR:s förfarande skulle leda till att konkurrensen begränsas. Dessutom beaktade KKV i sitt beslut att VR ändrade sin prissättning medan ämbetsverkets utredning pågick. KKV ansåg att det inte finns anledning att fortsätta utredningen och avskrev ärendet. KKV kan ändå ta upp saken på nytt om det inkommer ny information som ger anledning att misstänka att VR:s förfarande strider mot konkurrenslagen.

Mer information:

Forskningschef Samuli Muotka, tfn 029 505 3680,
fornamn.efternamn@kkv.fi

rautateitse toteutettavissa rahtikuljetuksissa. KKV:n selvityksissä ei saatu riittävää näyttöä siitä, että VR:n menettely johtaisi kilpailun rajoittumiseen.

Nurminen Logistics Oyj teki KKV:lle toimenpidepyynnön, jossa pyydettiin selvittämään, onko VR-Yhtymä syyllistynyt määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön Suomen ja Venäjän välisissä rahdin rautatiekuljetuksissa. Toimenpidepyynnössä esitettiin muun muassa, että VR-Yhtymä on veloittanut rautateiden vetopalvelusta huomattavasti korkeampia hintoja Nurmiselta sekä muilta logistiikkapalveluita tarjoavilta yrityksiltä kuin logistiikkapalveluita ostavilta loppuasiakkailta, kuten metsäteollisuusyrityksiltä. Toimenpidepyynnön mukaan kyseinen menettely on johtanut siihen, että Nurminen ja muut logistiikkapalveluita tarjoavat yritykset eivät ole pystyneet kilpailemaan VR:n kanssa.

KKV:n selvitysten perusteella VR on tietyissä yksittäisissä tapauksissa suosinut hinnoittelussaan loppuasiakkaita. Selvityksissä ei kuitenkaan saatu riittävää näyttöä siitä, että VR:n menettely johtaisi kilpailun rajoittumiseen. Lisäksi KKV otti päätöksessään huomioon, että VR muutti hinnoitteluaan viraston selvitysten aikana. KKV katsoi, ettei asian selvittämistä ole syytä jatkaa ja poisti asian käsittelystä. KKV voi kuitenkin ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi, mikäli se saa uutta tietoa, jonka perusteella on syytä epäillä VR:n menettelyn olevan kilpailulain vastaista.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös julkaistaan sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö Samuli Muotka, p. 029 505 3680,
etunimi.sukunimi@kkv.fi


Päivitetty 27.8.2019: Lisätty linkki päätöksen julkiseen versioon.