KKV: En fungerande taximarknad förutsätter utveckling av regleringen och förfarandena

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har på begäran av kommunikationsministeriet utrett vilka konsekvenser och förändringsbehov taxireformen som trädde i kraft den 1 juli 2018 ger anledning till.

KKV har bedömt hur taximarknaden med hjälp av reglering kunde utvecklas på ett sådant sätt att den skulle fungera bättre än i nuläget och gynna konsumenterna och hela nationalekonomin. Det väcker förvirring och oro att taxipriserna har ökat avsevärt efter reformen, i synnerhet i Nyland. I det övriga Finland har prisutvecklingen varit måttligare, trots att det före reformen fanns grunder för oro över prisutvecklingen i glesbygdsområden. I fråga om tillgången på taxibilar är missnöjet däremot större ju mindre kommun det gäller.

Konkurrensen mellan förmedlingsföretagen bör ökas med beaktande av konsumentskyddet

Det är problematiskt för konkurrensen att beställningscentralen i typiska fall ägs av taxiföretag som konkurrerar sinsemellan i förmedlingsområdet. Beställningscentralerna har försökt skydda ställningen för de taxiföretagare som var verksamma inom branschen före lagreformen genom att hindra nya företagares tillgång till förmedlingen.

Taxiföretagare borde inte bindas till endast en beställningscentral, utan de borde ha möjlighet att köra för flera olika förmedlingstjänster (s.k. multihoming). Enligt KKV skulle det också finnas skäl att överväga andra reglerings- och styrningsmetoder vid sidan av konkurrenslagstiftningen för att främja multihoming. De nya applikationsbaserade aktörerna som tillhandahåller förmedlingstjänster ökar konkurrensen på marknaden och därför ska deras verksamhetsmöjligheter inte försvåras i onödan.

Konsumenten har inte alltid möjlighet att konkurrensutsätta taxitjänster på ett effektivt sätt. En taxi behövs ofta när det är bråttom, i specialsituationer eller vid en tidpunkt som annars är besvärlig. Taxi är en nödvändighetstjänst i synnerhet för många specialgrupper och ett viktigt komplement till kollektivtrafiken i vissa områden. KKV föreslår att ansvaret för fel med anknytning till taxikörningar och för skadestånd definieras tydligt i lagen. På samma sätt måste det säkerställas att konsumenterna kan identifiera vilket taxiföretag som kör den bil de väljer vid en viss tidpunkt, vem som ansvarar för vilket delområde av tjänsten och vart möjliga reklamationer ska riktas.

Inget taxametertvång

Då körningens pris är baserat på resans avstånds- eller tidsmässiga längd, borde inte en mätanordning av en viss typ krävas. Det är väsentligt att mätningen sker på ett sätt som är tillförlitligt ur konsumentens och skattemyndighetens synvinkel. Ett taxametertvång kunde innebära en väsentlig minskning av konkurrensen på grund av ökade kostnader för taxichaufförerna, vilket skulle göra det svårare att komma in i branschen och minska intresset för taxiföretagande som bisyssla. Ett taxametertvång skulle också försämra verksamhetsförutsättningarna för applikationsbaserade taxiföretagare.

De offentliga upphandlingarna bör omplaneras

Körningar som betalas med offentliga medel, såsom FPA-körningar samt transporttjänster och skolskjutsar ordnade av kommunerna, har stor betydelse för verksamheten på taximarknaden i Finland. Dessa körningar står för cirka 40 procent av omsättningen i branschen. Taxikörningar som stöds med offentliga medel är nödvändighetstjänster, vars tillgänglighet och kvalitet ska ombesörjas.

Det är mycket svårt att bedriva en lönsam taxinäring utan FPA-körningar eller andra offentligt finansierade körningar i en stor del av Finland. År 2018 konkurrensutsatte FPA färdtjänstproducenterna med helhetsansvar per landskap. Beställningscentralerna som valdes ut i upphandlingen har skaffat de taxikörningar som behövs av taxiföretagare i respektive region på det sätt som centralerna har ansett är bäst. Dessa beställningscentraler ägs huvudsakligen av företag som var verksamma i branschen före taxireformen. Många av dem har begränsat chaufförernas möjligheter att tillhöra konkurrerande beställningscentraler och nya chaufförers tillgång till förmedling av FPA-körningar.

Konkurrensutsättningar av taxikörningar som stöds med offentliga medel borde i fortsättningen genomföras på ett sådant sätt att de säkerställer ett tillräckligt utbud och en tillräcklig kvalitet på offentliga tjänster samtidigt som de stärker förutsättningarna för konkurrerande verksamhet till förmån för konsumenterna. KKV anser att det är viktigt att alternativen för ordnande av offentliga körningar utreds med utnyttjande av ekonomisk expertis. Det vore skäl att överväga till exempel möjligheten att ordna offentliga upphandlingar så att taxiföretagarna själva kunde erbjuda villkor och priser. Beställningscentralernas tjänster skulle då konkurrensutsättas separat, och därefter skulle taxiföretagarna konkurrera om möjligheten att få offentligt understödda körningar lokalt.

KKV:s PM om taximarknaden (på finska)

Mer information:

Forskningsprofessor Mika Maliranta, mika.maliranta@kkv.fi, 029 505 3060
Frågor som gäller konsumentskydd: gruppchef Satu Toepfer, satu.toepfer@kkv.fi, 029 505 3129
Frågor som gäller konkurrensövervakning: direktör Valtteri Virtanen, valtteri.virtanen@kkv.fi, 029 505 3621