KKV föreslår förtydliganden i lagstiftningen för det positiva kreditregistret

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har gett ett utlåtande om justitieministeriets arbetsgrupps betänkande om lagstiftningen gällande det positiva kreditregistret. Enligt myndigheten måste lagstiftningen tydligt definiera vem som har rätt att få uppgifter från registret. Dessutom borde endast betalningsdröjsmål som pågår i mer än 60 dagar registreras i registret. Den tidsgräns på 45 dagar som arbetsgruppen föreslår är enligt KKV för kort.

Justitieministeriets arbetsgrupp har gjort ett förslag om lagstiftning för det positiva kreditregistret. Långivare skulle vara skyldig att förse registret med information om lån som tagits av privatpersoner, så att andra långivare skulle kunna se den sökandes totala lånebelopp och inkomstinformation vid beviljande av kredit, och på grundval av denna information bättre kunna bedöma kreditvärdigheten. Anmälningsskyldigheten skulle gälla alla kreditinstitut, aktörer som ska registreras i registret för kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån, samt utländska kreditinstitut som är verksamma i Finland.

KKV betonar att det i lagstiftningen borde framgå mer detaljerat vilka alla långivare som har rätt att få uppgifter från registret. Det är också viktigt att tillförlitligheten och professionaliteten hos de näringsidkare som har rätt till information skulle bedömas innan uppgifterna lämnas ut. Dessutom borde det i lagen säkerställas att näringsidkare inte får tillgång till uppgifter i sådana register som de enligt lag inte har rätt till.

KKV betonar också att situationer som berättigar tillgång till information borde definieras tillräckligt exakt och begränsat. Dessutom borde endast nödvändiga uppgifter lämnas ut från registret till långivarna. Detta är viktigt också ur synvinkeln för fungerande konkurrens.

Tidsgräns på 60 dagar för anteckning om betalningsdröjsmål

Enligt förslaget skulle också uppgifter om betalningsdröjsmål på 45 dagar relaterade till krediter ingå i det positiva kreditregistret. Enligt KKV:s bedömning är 45 dagar en allt för kort tid, och den borde förlängas till 60 dagar. Bakgrund till betalningsdröjsmålet kan vara en överraskande situation så som insjuknande, eller ett faktureringsfel av långivaren som man lägger märke till först senare. Tidsgränsen på 45 dagar kan leda till att sådana uppgifter hamnar i registret, som inte beskriver personens verkliga betalningsvilja och -förmåga.

”Syftet med det positiva kreditregistret är att minska överskuldsättning. Endast registret är ändå inte tillräckligt, utan uppmärksam borde också fästas vid marknader på vilka konsumenterna erbjuds en möjlighet att ta kredit snabbt och enkelt”, säger konsumentombudsmannen Katri Väänänen.

Bättre medel för konsumenterna att följa med sin ekonomi och behandlingen av sina uppgifter

Det positiva kreditregistret är också avsett att hjälpa konsumenterna med ekonomisk förvaltning. Enligt lagförslaget skulle privatpersoner i registret få uppgifter som rör dem själva via den elektroniska e-tjänsten, varmed de bättre skulle kunna följa med och förvalta sin egen ekonomi.

Enligt KKV är det ändå inte tillräckligt att konsumenter har möjlighet att få uppgifter som rör dem själva, men de borde ännu separat aktiveras till att använda sig av dem. Konsumenten borde också få ett meddelande då en kredituppgiftsrapport söks om honom/henne, eller när en uppgift om betalningsdröjsmål antecknas för honom/henne.

KKV betonar också att genomförandet av registrets mål förutsätter tillräcklig övervakning och förbättrad kontroll av kreditmarknaderna.

KKV:s utlåtande (på finska)