KKV föreslås få nya uppgifter i anslutning till EU:s rättsakt om digitala marknader

Regeringen föreslår att Konkurrens- och konsumentverket (KKV) ska vara en centraliserad nationell kontaktmyndighet i ärenden som gäller EU:s rättsakt om digitala marknader (DMA, Digital Markets Act). Dessutom föreslås för KKV assisterande uppgifter vid verkställandet av förordningen.

I fortsättningen kan KKV ta emot information av tredje parter om beteendet hos stora digitala företag som fungerar som grindvakter och vid behov skicka informationen till kommissionen. Dessutom skulle KKV bistå Europeiska kommissionen med inspektioner och marknadsundersökningar som görs med stöd av förordningen.

Genom ändringarna kompletteras på nationell nivå bestämmelserna i EU:s rättsakt om digitala marknader, som tillämpas som sådana i medlemsländerna. Ändringen i enlighet med den nationella lagstiftningen görs genom att ändra lagen om Konkurrens- och konsumentverket. Genom ändringarna säkerställs att KKV:s befogenheter är tydliga och tillräckliga.

EU:s rättsakt om digitala marknader tryggar rättvisa konkurrensförhållanden på den digitala marknaden genom att införa särskilda skyldigheter och förbud för stora företag som fungerar som grindvakter. Kommissionen kan utföra inspektioner hos grindvakterna för att säkerställa att de uppfyller sina skyldigheter. Försummelse av reglerna kan leda till böter som kan utgöra 10 procent av företagets globala omsättning eller 20 procent av omsättningen om reglerna överträds upprepade gånger.