KKV gav Lovisa stad en anmärkning för underlåtenhet att iaktta upphandlingslagen

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) bedömde att Lovisa stad agerade i strid med upphandlingslagen när marksubstanser upphandlades utan konkurrensutsättning under 2022–2024.

Staden köpte marksubstanser till vissa byggprojekt av fyra olika företag. Staden publicerade inga upphandlingsannonser om upphandlingarna, fattade inga skriftliga upphandlingsbeslut och skrev inte heller upphandlingskontrakt. Det totala värdet på upphandlingarna år 2022 var cirka 213 000 euro och år 2023 cirka 176 000 euro.

Staden konstaterade i sin utredning att företagen har tillfrågats om enhetspriserna före upphandlingarna. Företagen har valts ut till leverantörer eftersom de i varje enskilt fall har varit de totalekonomiskt förmånligaste alternativen. Det finns dock ingen exakt information om beställningssätt eller beställningsvillkor, eftersom beställningarna har gjorts per e-post av personer som inte längre är anställda hos staden.

KKV ansåg att upphandlingen av marksubstanser bildade en naturlig upphandlingshelhet vars värde överskred tröskelvärdet enligt upphandlingslagen. Ingen av upphandlingslagens grunder för direktupphandling lämpade sig heller på upphandlingen. Upphandlingen borde därför ha konkurrensutsatts.

"Enskilda upphandlingar bildar lätt betydande helheter som på årsnivå har ett värde som överskrider upphandlingslagens gräns för konkurrensutsättning. Därför är också avtalshanteringen viktig i offentliga upphandlingar."

Jenna Nylander, ledande sakkunnig

KKV gav Lovisa stad en anmärkning för underlåtenhet att iaktta upphandlingslagen.

Offentlig version av beslutet (på finska)