KKV utreder närmare konkurrenseffekterna av företagsförvärvet mellan Altia och Arcus

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) inleder en fortsatt utredning i ett företagsförvärv där Altia Abp och Arcus ASA slås samman.

Parterna i företagsförvärvet är alkoholdrycksbolag som producerar, importerar och distribuerar främst starka alkoholdrycker och viner. Altia är ett finskt bolag med verksamhet koncentrerad till de nordiska länderna. Arcus är ett norskt bolag som huvudsakligen verkar i Norden och Tyskland.

KKV har i sina utredningar under den första behandlingen hört konkurrenter, kunder och varuleverantörer genom omfattande begäran om utlåtanden och utredningar. Utifrån KKV:s preliminära utredningar kan parternas sammanlagda marknadsandelar bli ganska höga till exempel vid försäljningen av vissa kategorier av alkoholdrycker till Alko. Verket utreder även vidare konkurrenseffekterna vid försäljningen av alkoholdrycker till hotell-, restaurang- och cateringkunder samt vid den skattefria turistförsäljningen.

Vid den fortsatta utredningen utreder verket om företagsförvärvet hindrar på ett märkbart sätt effektiv konkurrens i Finland. Under den fortsatta utredningen kan KKV godkänna företagsförvärvet som sådant, ställa villkor för godkännandet eller framställa att marknadsdomstolen förbjuder förvärvet. Den fortsatta utredningen kan pågå i högst 69 arbetsdagar. Marknadsdomstolen kan förlänga fristen med högst 46 arbetsdagar.

Företagsförvärvet har också anmälts till konkurrensmyndigheterna i Sverige och Norge varav båda har överfört ärendet till särskilda undersökningar.

KKV:s beslut innehåller parternas affärshemligheter. Beslutet kan publiceras först efter att affärshemligheterna har strukits, det vill säga om cirka två veckor.

Mer information:

Specialsakkunnig Lauri Kirkkola, tfn 029 505 3073
Forskningschef Mikko Heinonen, tfn 029 505 3162
fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska företagsförvärv anmälas till KKV, om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet var har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte har sådana skadliga verkningar som avses i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet på ett märkbart sätt skulle hindra effektiv konkurrens på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den, särskilt på grund av att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Vid behov sker behandlingen av anmälan om företagsförvärv i två steg. Den så kallade första behandlingen tar högst 23 arbetsdagar. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen. I annat fall fattar konkurrensverket beslut om att överföra ärendet till en fortsatt utredning där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt.

Läs mer om tillsyn över företagsförvärv.