KKV godkände EsperiCares förvärv av MediVida

Den 20 januari godkände Konkurrens- och konsumentverket (KKV) en affär där Esperi Care Ab förvärvar de av MediVida Oy:s bolag som tillhandahåller hälsovårds- och socialtjänster.

Esperi Care och MediVida-bolagen verkar på marknaden för social- och hälsotjänster i Finland. Esperi Care erbjuder boendetjänster och stödtjänster inom boende för äldre, för personer med utvecklingsstörning och för rehabiliteringspatienter inom mentalvården. MediVida-bolagen erbjuder boendetjänster för samma klientgrupper och dessutom för rusmedelsanvändare och klienter inom barnskyddet. Förutom inom socialtjänsterna finns det en viss överlappning i bolagens funktioner när det gäller de hyrläkar- och läkarjourtjänster som erbjuds i anslutning till socialtjänsterna.

Enligt KKV:s bedömning utgör förvärvet inget konkurrenshinder, eftersom det även efter förvärvet finns fler offentliga och privata aktörer samt aktörer från tredje sektorn på marknaden, som skapar konkurrens i branschen.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information: Specialforskare Hanna Kaiponen, telefon 029 505 3620, e-post fornamn.efternamn@kkv.fi.