KKV godkände företagsaffären mellan Visma Finland Holding och Aditro Public

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände den 7 augusti 2018 ett företagsförvärv där Visma Finland Holding Oy förvärvar Aditro Public Oy. Enligt KKV:s bedömning hindrar inte företagsförvärvet på ett väsentligt sätt konkurrensen på den finländska marknaden.

Visma Finland Holding Oy är ett helägt dotterföretag till norska Visma AS. Visma-koncernen fokuserar på IT-programvara och -tjänster för företag i synnerhet i Norden. Aditro Public Oy är ett helägt dotterföretag till svenska Aditro Holding AB. Aditros huvudbransch är programvara för företag samt relaterad service och konsultation.

Enligt KKV:s bedömning utgör företagsförvärvet inte ett väsentligt hinder för en effektiv konkurrensen på den finländska marknaden. Ämbetsverkets bedömning är att även efter företagsförvärvet finns det fortfarande kvar på marknaden andra konkurrerande aktörer inom alla de marknadssegment där företagsförvärvets parter har överlappande verksamhet. I KKV:s marknadsutredning framkom inte heller att företagsförvärvet skulle ha skadliga effekter på konkurrensen.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats.

Mer information:

  • forskningschef Sanna Syrjälä, tfn 029 505 3385, fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Behandlingen av anmälan om företagsförvärv sker i två steg om det behövs. Den så kallade första behandlingen tar högst en månad. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen. I annat fall fattar konkurrensverket beslut om att överföra ärendet till fortsatt utredning där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt.