KKV godkände företagsförvärvet mellan ESL Shipping Oy och AtoBatC Holding AB samt AtoBatC Shipping AB

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände den 27 juli 2018 ett företagsförvärv där ESL Shipping Oy förvärvar ensamt bestämmande inflytande i AtoBatC Shipping AB och AtoBatC Holding AB. Enligt KKV:s bedömning hindrar inte företagsförvärvet på ett väsentligt sätt konkurrensen på den finländska marknaden.

ESL Shipping Oy är ett rederi som fraktar torra bulklaster och sköter råvarutransporter inom industri och energiproduktion. Bolagets största kunder är företag inom stål-, energi- och gruvindustrin. AtoBatC Holding AB och AtoBatC Shipping AB bildar ett svenskt rederi som koncentrerar sig på bulkfrakter och som i huvudsak fraktar cellulosa, stål, sågvirke, övriga bulklaster och projektlaster.

ESL Shipping hör till Aspo-koncernen, som är ett konglomerat med fokus på B-to-B-kunder. Koncernen äger och utvecklar affärsverksamheter i Nordeuropa samt på valda tillväxtmarknader. Aspo Oyj:s aktie noteras på Helsingforsbörsen. ESL Shipping är verksamt på området vid Nordeuropas Atlantkust. AtoBatC är verksamt förutom på Östersjön även i norra Spanien, Portugal och Medelhavet. AtoBatC:s huvudkontor ligger i Ystad, och företaget har ett verksamhetsställe även i Brahestad.

Enligt KKV:s bedömning utgör företagsförvärvet inte ett väsentligt hinder för konkurrensen på den finländska marknaden. Parterna i företagsförvärvet har överlappande affärsverksamheter endast på marknaden för frakter med fartyg i storleksklassen under 10 000 DWT. KKV anser ändå att den totala marknadsandelen förblir låg.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats.

Mer information:

  • forskare Pontus Ranta, tfn 029 505 3747, fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Behandlingen av anmälan om företagsförvärv sker i två steg om det behövs. Den så kallade första behandlingen tar högst en månad. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen. I annat fall fattar konkurrensverket beslut om att överföra ärendet till fortsatt utredning där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt.