KKV godkände företagsförvärvet mellan Shiphold, Oaktree Capital Group och OSM Maritime Group

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 30.8.2018 ett arrangemang där Shiphold Ltd:s bestämmande inflytande i OSM Maritime Group Ltd ändras till gemensamt bestämmande inflytande för Shiphold Ltd och Oaktree Capital Group LLC. Enligt KKV:s bedömning utgör företagsförvärvet inte ett väsentligt hinder för konkurrensen på den finländska marknaden.

Oaktree Capital Group LLC är ett globalt verksamt placeringsföretag där det bestämmande inflytandet utövas av Oaktree Capital Group Holdings GP LLC. Koncernen har placeringar i bolag inom många olika branscher. Shiphold Ltd är ett holdingbolag som utövar bestämmande inflytande bland annat i flera företag som erbjuder tjänster inom sjö- och luftfart. OSM Maritime Group Ltd erbjuder via sina dotterbolag flera olika tjänster för fartygsägare och offshore-aktörer.

Enligt KKV:s bedömning utgör företagsförvärvet inget väsentligt hinder för en effektiv konkurrens på den finländska marknaden, eftersom arrangemanget inte väsentligt ändrar marknadsstrukturen på något delområde av de marknader som är relevanta avseende företagsförvärvet.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats.

Mer information:

  • forskare Jenna Huttu, tfn 029 505 3576, fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.