KKV godkände företagsförvärvet mellan Telia och Inmics

Konkurrens- och konsumentverket godkände 4.1.2018 företagsförvärvet där Telia Company AB förvärvar Inmics Oy. Ur KKV:s marknadsutredning framgick inte att företagsförvärvet skulle leda till negativa konkurrenseffekter.

Telia är en internationell teleoperatör som erbjuder tjänster när det gäller såväl fasta som mobila teleförbindelser för företag och konsumenter. Inmics är ett finländskt ICT- och molntjänstföretag med sälj- och servicetjänster för datorer och tillhörande programvara samt utbildning och konsultverksamhet.

KKV bedömer att företagsförvärvet inte nämnvärt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden. Ämbetsverkets bedömning är att även efter företagsförvärvet finns det fortfarande kvar på marknaden sådana aktörer med IT-tjänster till företag inom alla de marknadssegment där företagsförvärvets parter har överlappande verksamhet.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet offentliggörs efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, det vill säga om cirka två veckor.

Mer information:

  • specialforskare Laura Kauppila, tfn 029 505 3335, e-post fornamn.efternamn@kkv.fi.

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.