KKV godkände Gasums förvärv av Enegia Consulting, Enegia Portfolio Services och Intstream

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 10.8.2018 ett företagsförvärv genom vilket Gasum förvärvar av Enegia Group hela aktiestocken i Enegia Consulting, Enegia Portfolio Services och Intstream. Enligt KKV:s bedömning utgör företagsförvärvet inte ett väsentligt hinder för konkurrensen på den finländska marknaden.

Finländska Gasum Oy är moderbolag till Gasumkoncernen,som verkar inom grossisthandeln för flytande och gasformiga bränslen. Gasumkoncernen är verksam inom anskaffning, transport, distribution och försäljning av naturgas, biogas och flytande naturgas (LNG) samt förädling, distribution och försäljning av trycksatt gas (CNG). Enegia Consulting Oy, Enegia Portfolio Services Oy och Intstream Oy är dotterbolag som ägs av Enegia Group Oy och som utgör Enegiakoncernens energimarknadstjänster.

Enligt KKV:s bedömning utgör företagsförvärvet inte ett väsentligt hinder för konkurrensen på den finländska marknaden. Det finns endast en liten överlappning i parternas affärsverksamhet på sekundärmarknaden för naturgas, och det finns tillräckligt med alternativa tjänsteleverantörer på marknaden för energimarknadstjänster.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats.

Mer information:

  • forskningschef Sanna Syrjälä, tfn 029 505 3385
  • forskare Pontus Ranta, tfn 029 505 3747
    fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.