KKV godkände Lantmännens förvärv av Raisioagro

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 23.10.2018 företagsförvärvet där Lantmännen Agro Oy förvärvar Raisioagro Oy:s fodertillverkning samt affärsverksamheten för återförsäljning av dessa och övriga produktionsinsatser för jordbruk. Företagsvärvet kunde godkännas eftersom den problematiska situation med tanke på marknaden som KKV identifierat sommaren 2018 nu hade lämnats utanför förvärvet.

Lantmännen Agro Oy är en lantbrukshandelsaktör som ägs av Lantmännen Ekonomisk Förening i Finland. Lantmännen Agro Oy erbjuder sina kunder fyra olika helheter med tjänster och råvaror. Dessa är odlingsprogrammet, nötgårdsprogrammet, Fungerande Maskin och spannmålshandel. Bolagets verksamhet drivs av 41 kedjeföretagare vid 76 verksamhetsställen.

Raisioagro Oy är den del av Raisiokoncernen som utövar livsmedels- och foderaffärsverksamhet. Raisioagro Oy är till stor del verksam inom produktion av nötboskaps- och fiskfoder, men också i viss mån inom tillverkning och återförsäljning av ren-, häst-, lamm- och viltfoder. Dessutom arbetar Raisiagro Oy med bland annat återförsäljning av gödningsmedel, växtskyddsmedel samt bränsle- och smörjmedel.

Företagsförvärvet anmäldes första gången till KKV 21.6.2018. Ämbetsverket flyttade 23.7.2018 den fortsatta behandlingen av företagsförvärvet, eftersom företagsförvärvet enligt den preliminära bedömningen skulle ha haft negativa effekter, särskilt på marknaden för förpackningsprodukter för ensilage. Lantmännen Agro återtog under den fortsatta behandlingen sin ursprungliga anmälan och ändrade arrangemanget så att den affärsrörelse som identifierats som problematisk lämnades utanför företagsförvärvet och anmälde förvärvet på nytt till KKV 8.10.2018.

Enligt KKV:s bedömning utgör den förnyade anmälan av företagsförvärvet inte ett väsentligt hinder för konkurrensen på den finländska marknaden. På grund av den olika verksamheten hos Lantmännen Agro och Raisioagro förblir deras marknadsandel på marknaden för återförsäljning av nötboskapsfoder måttlig. Dessutom finns på marknaden konkurrerande återförsäljare, vilka kan skapa konkurrenstryck på koncentrationen. Enligt ämbetsverkets utredningar förorsakar företagsförvärvet inte heller konkurrensproblem på de andra marknaderna för återförsäljning av produktionsinsatser för jordbruket eller på marknaden för tillgång till foderspannmål och nötboskapsfoder.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet offentliggörs efter att affärshemligheterna har avlägsnats.

Mer information:

  • forskare Jenna Huttu, tfn 029 505 3576
    biträdande direktör Sanna Syrjälä, tfn 029 505 3385
    fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.