KKV godkände Olvis förvärv av Servaali

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 28.2.2018 ett företagsförvärv där Olvi förvärvar bestämmande inflytande i Servaali Oy. Enligt KKV:s bedömning utgör företagsförvärvet inte ett väsentligt hinder för konkurrensen på den finländska marknaden.

Olvi är ett bryggeri som är verksamt i Finland och vars produkter omfattar svaga alkoholdrycker, läskedrycker, vatten, energi- och sportdrycker samt safter. Olvi idkar även import av alkoholprodukter i liten skala. Servaali är ett dotterbolag till Momentin Group Oy, och dess affärsverksamhet består av import, försäljning och marknadsföring av alkoholprodukter. Parterna i företagsförvärvet har överlappande affärsverksamheter i huvudsak inom olika distributionssegment för försäljning och import av öl och cider.

Enligt KKV:s bedömning utgör företagsförvärvet inte ett väsentligt hinder för konkurrensen på den finländska marknaden. Marknadsandelarna i företagsförvärvet blir i huvudsak små på de marknadssegment där parternas affärsverksamhet överlappar. Förvärvsparternas marknadsinflytande begränsas därutöver av den starka ställningen hos aktörer inom dagligvaruhandeln och Alko i förhållande till varuleverantörerna. I KKV:s marknadsutredning framkom inte heller att företagsförvärvet skulle ha skadliga effekter på konkurrensen.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet offentliggörs efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, det vill säga om cirka två veckor.

Mer information:

  • forskare Pontus Ranta, tfn 029 505 3747, e-post fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.