KKV godkände Sanoma Media Finlands företagsförvärv av Tobermore

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 9.4.2018 ett företagsförvärv där Sanoma Media Finland Oy förvärvar Tobermorekoncernens affärsverksamhet inom evenemang. Enligt KKV:s bedömning utgör företagsförvärvet inte ett väsentligt hinder för konkurrensen på den finländska marknaden.

Sanoma Media Finland Oy är dotterbolag till Sanoma Oyj och Sanomakoncernens finländska moderbolag inom medieaffärsverksamhet. Nelonen Media som ingår i Sanoma Media Finland producerar charterkryssningar och konserter samt samarbetar inom marknadsföring med flera finländska festivaler. Tobermores koncernföretag verkar inom evenemangsproduktion, personal- och säkerhetstjänster, hotell- och restaurangverksamhet samt fastighetsförvaltning. Tobermorekoncernens evenemangsverksamhet fokuserar på arrangemang av medelstora musikfestivaler och konserter samt charterkryssningar.

I KKV:s marknadsutredning framkom inte att företagsförvärvet skulle ha skadliga effekter på konkurrensen. Företagsförvärvets parter har endast marginellt överlappande affärsverksamhet och ett betydande antal andra aktörer blir kvar på marknaden även efter förvärvet. Enligt KKV:s bedömning utgör företagsförvärvet inte ett väsentligt hinder för konkurrensen på den finländska marknaden.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet offentliggörs efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, det vill säga om cirka två veckor.

Mer information:

  • specialforskare Samuli Muotka, tfn 029 505 3680, e-post fornamn.efternamn@kkv.fi.

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.