KKV godkände Tower Bidcos förvärv av Solita

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände den 21 maj 2018 ett företagsförvärv där Tower Bidco (Finland) Oy förvärvar Solita Group Oy. Enligt KKV:s bedömning hindrar inte företagsförvärvet på ett väsentligt sätt konkurrensen på den finländska marknaden.

Tower Bidco (Finland) är ett i Finland registrerat holdingbolag som ägs av privata kapitalfonder. Tower Bidco ägs helt av privata kapitalfonder över vilkas kapitalinvesteringar det i Storbritannien registrerade Apax Partners LLP utövar bestämmande inflytande. Kapitalfonderna har bestämmande inflytande i flera företag som är verksamma inom IT- och mjukvarubranscherna.

Solita är ett i Finland registrerat holdingbolag, vars bransch är innehav och förvaltning av aktier och andra värdepapper. De bolag som står under bestämmande inflytande från Solita tillhandahåller kunder konsultations- och implementeringstjänster inom digitalisering.

KKV undersökte företagsaffärens konkurrenseffekter på marknaden för IT-tjänster i Finland. Enligt KKV:s bedömning hindrar förvärvet inte väsentligt konkurrensen, eftersom parterna i företagsförvärvet endast har lite överlappande affärsverksamhet och företagsförvärvet inte ändrar marknadsstrukturen i betydande grad. I KKV:s marknadsutredning framkom inte heller att företagsförvärvet skulle ha skadliga effekter på konkurrensen.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet offentliggörs efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, det vill säga om cirka två veckor.

Mer information:

  • forskare Pontus Ranta, tfn 029 505 3747
    e-post fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.