KKV godkände villkorligt företagsförvärvet mellan Colosseum Dental Group och Med Group Hammaslääkärit

Konkurrens- och Konsumentverket (KKV) har idag godkänt villkorligt ett företagsförvärv, där Colosseum Dental Group AS förvärvar Med Group Hammaslääkärit Oy. Ett villkor för att godkänna förvärvet är att Colosseum Dental Group förbinder sig att till sina konkurrenter sälja en tandvårdsklinik i Imatra, Pieksämäki, Hyvinge och Borgå.

Colosseum Dental Group är ett internationellt bolag med inriktning på munhälsovård och tandläkartjänster. I Finland äger Colosseum Dental Group Oral Hammaslääkärit Abp, som tillhandahåller tandhälsovårdstjänster på riksplan. Med Group Hammaslääkärit hör till den inhemska koncernen Med Group. Koncernen tillhandahåller tjänster i social- och hälsovårdsbranschen. Med Group Hammaslääkärit tillhandahåller privata munhälsovårdstjänster under varumärket ONNI hammas.

KKV granskade förvärvets inverkan på alla de orter där Oral och Med Group verkar. Utifrån utredningarna har företagsförvärvet negativ inverkan på konkurrensen på den privata marknaden för munhälsovård i Imatra, Hyvinge, Borgå och Pieksämäki. Marknaden för privata tandvårdstjänster har redan från förut varit starkt koncentrerad på dessa orter och skulle till följd av företagsförvärvet ytterligare koncentreras. Utifrån KKV:s bedömning kommer dessa orter inte heller att få nya aktörer. Om nya aktörer skulle etablera sig på dessa orter skulle det minska på de negativa konkurrenseffekterna av företagsförvärvet.

För att undanröja de konkurrensproblem förvärvet förorsakar har Colosseum Dental Group förbundit sig att sälja en av Med Groups eller Orals tandvårdskliniker i Imatra, Pieksämäki, Hyvinge och Borgå. Colosseum Dental Group har också förbundit sig att inte rekrytera tandläkare i de sålda tandvårdsklinikerna under de närmaste två åren och att inte återköpa de sålda klinikerna under de kommande tio åren. Enligt KKV:s bedömning är de åtaganden som Colosseum Dental Group framfört tillräckliga för att eliminera den minskade konkurrens som företagsförvärvet förorsakar.

Colosseum Dental Group har som mål att själv hitta köpare till de kliniker som ska säljas, men efter en viss tidsfrist överförs försäljningen till en god man som är oberoende av parterna i affären.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information:

  • specialforskare Samuli Muotka,
    tfn 029 505 3680, fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Behandlingen av anmälan om företagsförvärv sker i två steg om det behövs. Den så kallade första behandlingen tar högst en månad. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen. I annat fall fattar konkurrensverket beslut om att överföra ärendet till fortsatt utredning där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt.