KKV gör en mer ingående utredning av konkurrenseffekterna av företagsförvärvet mellan Danish Agro Machinery och Konekesko

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) kommer att inleda fortsatt behandling av företagsförvärvet där danska Agro Machinery Holding A/S förvärvar Konekesko Oy:s affärsrörelse inom lantbruksmaskiner, lantbruksarbetsmaskiner och miljövårdsmaskiner.

Danska Agro Machinery Holding A/S är ett dotterbolag till danska Agro a.m.b.a, som äger och förvaltar andra företag med verksamhet inom lantbruksmaskiner. I Finland bedriver Danish Agro -koncernen lantbruksmaskinsrörelse genom sitt dotterbolag Hankkija Oy. Hankkija bedriver import, handel och underhåll av lantbruksmaskiner och -arbetsmaskiner som exklusiv distributör av varumärket John Deere i Finland. På marknaden för lantbruksmaskiner säljer Hankkija även andra märken.

Konekesko Oy är en del av Konekesko-koncernen och dess dotterbolag. Konekesko verkar inom import och försäljning av lantbruksmaskiner, lantbruksarbetsmaskiner och miljövårdsmaskiner samt reservdelar till dem. Konekeskos mest betydande produktsortiment består av lantbruksmaskiner och reservdelar av varumärket CLAAS.

Utifrån KKV:s preliminära granskning kan företagsaffären leda till skadliga konkurrenseffekter på försäljningsmarknaden för hackelsemaskiner som fungerar med egen drivkraft, där parterna i företagsförvärvet har en betydande total marknadsandel. Dessutom har koncentrationen utifrån KKV:s preliminära utredning en relativt hög total marknadsandel för skördetröskor på försäljningsmarknaden.

KKV anser det vara nödvändigt att fortsätta utredningen av företagsförvärvets konkurrenseffekter. Under den fortsatta behandlingen undersöks om företagsförvärvet på ett väsentligt sätt förhindrar en effektiv konkurrens på den finländska marknaden eller på en väsentlig del av den. KKV kan vid den fortsatta utredningen godkänna företagsförvärvet som sådant, ställa villkor för godkännande av förvärvet eller framställa att marknadsdomstolen förbjuder förvärvet. Enligt konkurrenslagen ska den fortsatta utredningen slutföras inom tre månader.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats.

Mer information:

  • forskare Taru-Tuulia Tammi, tfn 029 505 3024,
  • specialforskare Samuli Muotka, tfn 029 505 3680
    fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Behandlingen av anmälan om företagsförvärv sker i två steg om det behövs. Den så kallade första behandlingen tar högst en månad. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen. I annat fall fattar konkurrensverket beslut om att överföra ärendet till fortsatt utredning där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt.