KKV hittade inte belägg för underprissättning från Postis sida på marknaden för oadresserad ut-delning

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har utrett om Posti Ab missbrukat sin dominerande marknadsställning genom att sälja reklamutdelning till sina kunder till ett pris som underskrider de faktiska kostnaderna. KKV:s utredningen gav inte belägg för att Postis förfarande skulle begränsa konkurrensen.

Suomen Suoramainonta Oy (SSM) lämnade in en åtgärdsbegäran till KKV i 2017 med begäran om utredning av om Posti har gjort sig skyldig till förbjuden underprissättning på marknaden för oadresserad utdelning. I åtgärdsbegäran påstods att Posti säljer sin produkt Hemdirekt framför allt till sina större kunder till ett pris som underskrider kostnaderna och på det sättet försöker utesluta SSM från marknaden. Produkten Hemdirekt handlar om oadresserad reklam som utdelas med Postis reklambroschyr Postinen. Enligt SSM har Postis underprissättning tvingat SSM att sänka sina egna priser och därmed försvårat företagets verksamhet.

KKV utredde prissättningen av Postis produkt Hemdirekt och gjorde en ekonomisk analys. Enligt KKV:s analys har prissättningen varit lönsam och reklamutdelningens pris har täckt kostnaderna. Utredningen gav inte heller några belägg för att Posti genom sin verksamhet hade strävat efter att stänga marknaden.

KKV har avslutat utredningen av ärendet. Ärendet kan ändå tas upp på nytt om det inkommer ny information som ger anledning att misstänka att Postis förfarande strider mot konkurrenslagen.

Offentlig version av beslutet

Mer information:
Annastina Hellsten, sakkunnig, tfn 029 505 3015,
fornamn.efternamn@kkv.fi