KKV konkurrensutsätter utgivningen av tidskriften Kuluttaja

Konkurrens- och konsumentverket letar efter en ny utgivare för tidskriften Kuluttaja.  Den nuvarande redaktionen fortsätter göra tidskriften.   Målet är att tidskriften ska ha en ny utgivare i början av 2014 och att tidskriften ska ges ut utan avbrott.

Konsumentverket (från och med den 1 januari 2013 KKV) har sedan 1993 gett ut den avgiftsbelagda, prenumerationsbaserade tidskriften Kuluttaja. Vid det här laget har tidskriften utkommit i över 40 års tid. Den är kommersiellt obunden och innehåller därför ingen reklam. Kuluttaja är Finlands enda tidskrift som enbart behandlar konsumentfrågor. Den har cirka 21 000 prenumeranter.

Genom konkurrensutsättning söker KKV nu för tidskriften Kuluttaja en utgivare som har förmåga och goda förutsättningar att jobba för konsumenternas intressen . Överföringen från KKV till den nya utgivaren kommer att genomföras i enlighet med upphandlingsförfarandet i lagstiftningen om upphandling. Verket publicerade fredagen den 26 april 2013 på arbets- och näringsministeriet annonseringskanal för upphandlingar (HILMA) en informationsbegäran med vilken man klarlägger vem som är intresserad av att publicera tidskriften.

På andra håll i Europa publiceras tidskrifter och testning som motsvarar Kuluttaja ofta av olika konsumentorganisationer, inte av myndigheterna. De har bredare möjligheter än myndigheterna att svara på konsumenternas förväntningar och kan ur ett journalistiskt perspektiv mångsidigare behandla konsumentfrågor. I bakgrunden för konkurrensutsättningen finns även regeringens konsumentpolitiska program som lyfter fram behovet av att dryfta konsumentförvaltningens uppgifter ur ett annat perspektiv än myndigheternas uppgifter.

Samma redaktion fortsätter

KKV:s personal, som har medverkat i redaktionen av tidskriften Kuluttaja, övergår som gamla arbetstagare i enlighet med principen om överlåtelse i den nya utgivarens tjänst. Detta å sin sida säkerställer att verksamheten med tidskriften fortsätter normalt och att konsumenterna får sin kvalitativa tidskrift även i framtiden. För tillfället planerar tidskriftens redaktion som vanligt höstens och nästa års nummer.