KKV reder ut hur väl marknaden för lastbilsförsäkringar fungerar

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) följer upp hur konkurrensen fungerar på marknaden och den ekonomiska konkurrenskraften. Vid uppföljningen av marknaden har KKV fäst uppmärksamhet vid hur kostnadsfaktorerna inom vissa nyckelbranscher i ekonomin har utvecklats.  När det gäller tillståndspliktig godstrafik (lastbilsbranschen) har KKV fäst uppmärksamhet vid att indexet för transportbranschens försäkringskostnader har stigit kraftigt under de senaste åren.  Därför har KKV beslutat att mer i detalj reda ut hur marknaden för lastbilsförsäkringar fungerar.

Utredningen fokuserar på tematiska helheter relaterade till efterfrågan på och utbudet av försäkringar samt handelspraxis. För utredningen beställer KKV en enkät av Taloustutkimus Oy som skickas till cirka 4 000 företag som bedriver godstrafik på väg.