KKV uppdaterade sina anvisningar för taxibranschen

Öppnandet av taxibranschen för konkurrens i juli 2018 ändrade konkurrensmyndighetens roll och uppgifter inom taxibranschen. Innan marknaden öppnades, publicerade Konkurrens- och konsumentverket (KKV) på sin webbplats anvisningar för taxibranschen, som gällde prioriteringar för konkurrensövervakningen på taximarknader. Utifrån de egna utredningarna om taxibranschen och de uppgifter som fåtts av aktörerna inom taxibranschen har KKV ansett att det är nödvändigt att precisera de egna anvisningarna om fastställande av maximipris och överenskommelse om körturer.

Fastställande av ett maximipris innebär ett prissamarbete som i allmänhet är förbjudet mellan konkurrenter. KKV har i sin tidigare rådgivning till taxibranschen ansett att konsumenterna kan dra nytta av gemensamt överenskomna maximipriser till exempel vid beställning av taxi per telefon eller med en app. Vid bedömningen bör det uppmärksammas att det hos konsumenterna kan uppstå en grundad förväntning om att maximipriset tillämpas på alla resor som erbjuds under samma varumärke. Verket anser att en eventuell konsumentnytta av maximiprissättningen i regel förutsätter att maximipriset tillämpas på alla transporter som erbjuds under samma varumärke.

I KKV:s uppdaterade anvisningar betonas det också att en överenskommelse om körturer mellan konkurrerande taxiföretagare är i regel förbjuden kartellverksamhet. I KKV:s utredningar har det kommit fram att det fortfarande görs överenskommelser om körturer och med varierande grunder. Överenskommelser om körturer mellan konkurrenter kan vara tillåtna enbart i väldigt exceptionella fall, om företagen kan visa att detta är till nytta för konsumenterna och nödvändigt.

Närmare information om KKV:s uppdateringar finns via länkarna nedan. Verket följer marknadsutvecklingen och kommer också i fortsättningen att uppdatera anvisningarna efter behov.

Mer information

Biträdande direktör Valtteri Virtanen, tfn 029 505 3621
Forskare Lauri Kirkkola, tfn 029 505 3073
fornamn.efternamn@kkv.fi