KKV yrkar på påföljdsavgifter för kartell för företagen ThermiSol och UK-Muovi som tillverkar EPS-isoleringsmaterial

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) yrkar att marknadsdomstolen påför ThermiSol Oy och UK-Muovi Oy en påföljdsavgift på sammanlagt över 4 miljoner euro för förbjudet samarbete mellan konkurrenter på marknaden för EPS-isoleringsmaterial i Finland. Kartellen höjde prisnivån på EPS-isoleringsmaterial och begränsade konkurrensen mellan bolagen. Styroplast Oy, som varit delaktig i kartellen, befriades från påföljdsavgift eftersom detta bolag först kontaktade KKV och avslöjade kartellen.

KKV:s utredningar visar att ThermiSol, UK-Muovi och Styroplast på möten och per telefon avtalade om prishöjningar på EPS-isoleringsmaterial för 2013 och 2014 samt om höjningarnas storlek, tidpunkt och genomförande.

I priskartellen som omfattade hela landet ingick de tre tillverkare av EPS-isoleringsmaterial i Finland som har den mest betydande marknadsandelen. Prissamarbete mellan konkurrerande företag hör vad gäller art och påverkan till de allra allvarligaste konkurrensbegränsningarna.

Karteller skadar såväl konsumenterna som företagen

EPS-isoleringsmaterial är oumbärliga produkter vid byggande. De används främst som värmeisolering i byggnader samt som teknisk isolering och ljudisolering vid nybyggnation och renovering. Kartellen var ägnad att höja byggkostnaderna i byggprojekt finansierade såväl med offentliga som privata medel, och dess effekter utsträckte sig till enskilda konsumenter, företag samt aktörer inom den offentliga sektorn.

Kartellens skadlighet betonas av att tidpunkten för de avtalade prishöjningarna inföll i början av efterfrågesäsongen på EPS-isoleringsmaterial. Man beslöt att göra prishöjningarna på våren innan den största efterfrågan sätter in för att parterna i kartellen skulle få ut maximal nytta av prishöjningen. Förfarandet riktade sig särskilt mot de typer av EPS-isoleringsmaterial som används mest.

Det företag som först avslöjade kartellen undgår påföljdsavgift

Ett företag som har deltagit i en kartell kan på vissa villkor antingen helt befrias från eller få nedsättning av påföljdsavgiften. Styroplast kontaktade KKV i november 2015 och var först att lämna information om kartellen till KKV. KKV beviljade Styroplast, som avslöjade kartellen, befrielse från påföljdsavgift.

KKV yrkar att ThermiSol påförs en påföljdsavgift på 2,8 miljoner euro och UK-Muovi en påföljdsavgift på 1,5 miljoner euro. Art, omfattning och det klandervärda i bolagens förfarande samt dess varaktighet skulle ha förutsatt högre påföljdsavgifter än vad som yrkas. Enligt lagen får påföljdsavgiften dock vara högst 10 procent av omsättningen för det år företaget senast var delaktig i konkurrensbegränsningen.

Kartellerna försvinner inte

En kartell är ett hemligt arrangemang mellan företag med vars hjälp dess medlemmar höjer priset på sina produkter till sin egen fördel jämfört med en genuin konkurrenssituation. I sista hand är det kunderna, dvs. konsumenterna, de offentliga upphandlarna och företagen som betalar notan. Därför är karteller olagliga. Det bör påföras så stränga påföljder för kartellverksamhet att verksamheten inte blir lönsam.

”Utifrån KKV:s observationer finns det inte orsak att anta att kartellerna skulle vara ett avslutat kapitel. Antalet allvarliga tips och kontakter visar inga tecken på att minska. Med tanke på kunderna och nationalekonomin är detta förstås en ganska trist observation”, säger KKV:s chef för kartellövervakningen Antti Norkela.

Mer information:

  • Specialforskare Minna-Maija Vainikka, tfn 029 505 3387
  • Forskningschef Jarno Sukanen, tfn 029 505 3352
  • Chef för kartellövervakningen Antti Norkela, tfn 029 505 3345
    fornamn.efternamn@kkv.fi

Läs mer om KKV:s kartellövervakning: