KKV:s initiativ: Skattestödet för bonusar, som snedvrider konkurrensen inom bank- och försäkringsbranschen, bör slopas

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) föreslår för finansministeriet att skattestödet för bonusar inom bank- och försäkringsbranschen slopas. För närvarande tolkar Skatteförvaltningen det så att bonusarna är skattefria om de används för samma företags service- eller försäkringspremier. Detta snedvrider konkurrensen mellan försäkringsbolagen.

KKV har 29.3.2021 lämnat in ett initiativ till finansministeriet om att göra skattebehandlingen av bonusar inom bank- och försäkringsbranschen konkurrensneutral. KKV föreslår att skattebehandlingen av bonusar inom bank- och försäkringsbranschen ändras så att det omotiverade skattestödet som snedvrider konkurrensen slopas.

Skattestödet till följd av skattebehandlingen av bonusar är betydande. Det uppgår till uppskattningsvis 100 miljoner euro. Skattestödet gynnar ett företag, OP Gruppen, på bekostnad av andra företag som är verksamma på marknaden.

Skattestödet, som är problematiskt med tanke på konkurrensen, är en följd av  Skatteförvaltningens anvisning om skattebehandling av bonusar. Enligt Skatteförvaltningens anvisning är utgångspunkten för bonusar som inflyter på basis av bank-, investerings- och försäkringsprodukter, att de är skattepliktig kapitalinkomst. Ett undantag är dock gottgörelser som går till att täcka serviceavgifter för samma företagsgrupp. Enligt anvisningen kan försäkringspremier och andra arvoden jämställas med serviceavgifter. Enligt KKV grundar sig jämställandet på en felaktig tolkning av Centralskattenämndens förhandsavgörande.

– Med skattestöd avses ett undantag i skattesystemet som stöder en viss näring eller grupp av skattskyldiga. I Skatteförvaltningens skattebehandling av bonusar inom bank- och försäkringsbranschen är det fråga om skattestöd som i praktiken endast riktar sig till en aktör, OP Gruppen. På grund av skattestödet sluts betydligt stora bonusar, till exempel för bostadslån, utanför beskattningen. När bonusen används för försäkringspremier snedvrider detta konkurrensen mellan försäkringsbolagen, beskriver KKV:s direktör Maarit Taurula.

KKV har tidigare år 2019, med anledning av If:s ansökan om åtgärder, utrett om OP Gruppens bonussystem avsevärt begränsar konkurrensen på skadeförsäkringsmarknaden till konsumenternas nackdel. I KKV:s ekonomiska analys upptäcktes inte bevis på missbruk av dominerande marknadsställning. Enligt KKV är bonussystemet ändå inte problemfritt. Systemet snedvrider konkurrensen mellan försäkringsbolagen och gör det svårare för konsumenterna att jämföra priser på bank- och försäkringsprodukter.

Enligt KKV skulle slopandet av skattestödet öka konkurrensen på försäkringsmarknaden genom att garantera lika konkurrensvillkor för aktörerna på marknaden.

Läs mer:

Ytterligare information:

Direktör Maarit Taurula, tfn 029 505 3381
fornamn.efternamn@kkv.fi