KKV:s kartläggning: Fel i mobiltelefonen kan leda till serviceruljangs

KKV har kartlagt hurdana problem konsumenterna har med sina mobiltelefoner. Vanligen handlar det om olika fel i varan och hur man reder ut dem. I värsta fall leder detta till en serviceruljangs där samma fel repareras flera gånger. Serviceåtgärden kan även misslyckas eller säljaren neka till att ersätta telefonens reparationskostnader. Konsumentombudsmannen har skickat sin kartläggning till återförsäljare av mobiltelefoner tillsammans med en uppmaning om att säljarna behöver säkerställa att de hanterar fel i mobiltelefoner på ett sätt som uppfyller lagstadgade krav.

I dagens samhälle är mobiltelefonen viktig för konsumenterna. Mobiltelefonen används förutom för olika former av kommunikation även bland annat för att identifiera sig och betala varor och tjänster liksom till att styra hemmets övriga apparater. Vardagen blir i hög grad besvärlig om konsumenten under en längre period är utan telefon. Därför behöver mobiltelefoner repareras utan onödiga dröjsmål och samma fel borde inte repareras flera gånger. Verkligheten ser dock annorlunda ut utgående från de uppgifter som ett stort antal konsumenter år efter år lämnar in till konsumentmyndigheterna.

För att skapa sig en tydligare bild av hur problemen ser ut har KKV granskat de anmälningar om problem med mobiltelefoner som har registrerats i konsumentförvaltningens databank under år 2017. Saldot blev totalt 1 560 anmälningar av den här typen. Man kan dock anta att dessa bara är en liten del av alla fel och brister när det gäller mobiltelefoner eftersom Europeiska kommissionens resultattavla (Consumer Scoreboard) visar att i snitt är det endast fyra procent av de finländska konsumenterna som kontaktar konsumentmyndigheter när problem uppstår.

Tillräckligt med två reparationer

Ett företag har rätt att reparera ett fel om reparationen sker inom en rimlig tid och inte sänker värdet på varan eller medför betydande olägenhet för köparen. Eftersom mobiltelefonen på många sätt är viktig för att konsumentens vardag ska löpa smidigt, bör reparationstiden inte vara längre än två veckor och samma fel borde inte repareras mer än två gånger. Men konsumenternas erfarenheter visar att fel i telefonen ändå ibland reparerades tre eller rentav fyra gånger.

En del av mobiltelefonförsäljarna gav konsumenten en ersättande telefon medan reparationen pågick, medan andra inte gjorde det och vissa debiterade för en ersättande telefon. Konsumentombudsmannen rekommenderar att säljaren ger konsumenten tillgång till en fungerande mobiltelefon under reparationstiden, även om lagen inte kräver det.

Säljaren svarar för att kundbetjäningen fungerar och att konsumenterna får stöd när problem uppstår. Säljaren ska även på eget initiativ informera konsumenten om vad som ska repareras och hur länge det tar. Konsumenternas erfarenheter visar dock att det ofta var svårt att få kontakt med kundbetjäningen och konsumenterna var tvungna att själva höra sig för hur servicen framskrider. Kunderna bollades också mellan säljaren, serviceverkstaden och tillverkaren eller importören, och ingen av dem tog på sig ansvaret att sköta ärendet.

Oklara rättigheter och skyldigheter för såväl konsumenter som företag

Kartläggningen visar att en del av företagen och konsumenterna inte känner till sina rättigheter och skyldigheter. Det rådde en viss förvirring kring hur felen ska gottgöras och vad skillnaden är mellan garanti och säljarens ansvar för fel. Man kan klaga över fel i telefonen även om ingen garanti har beviljats för telefonen eller om garantin har löpt ut. Konsumenternas erfarenheter visar att säljarna dock vägrade att reparera telefonen ofta just med hänvisning till ovan nämnda skäl. Konsumenterna å sin sida hade missuppfattningar om att en felfri telefon som köpts från en butik alltid kan återlämnas eller att man omedelbart får en ny telefon i stället för en telefon som visar sig ha något fel.

Konsumentombudsmannen har skickat sin kartläggning till återförsäljare av mobiltelefoner och uppmanat dem att se till att deras förfaringssätt uppfyller vad som har stadgats i konsumentskyddslagen.

”Företag med försäljning och service av konsumenters mobiltelefoner behöver ta hänsyn till säljarnas lagstadgade skyldigheter liksom den roll säljarna har när det gäller att utveckla de digitala tjänsterna. Konsumenternas reklamationer som gäller mobiltelefoner behöver skötas betydligt snabbare och effektivare än idag”, konstaterar konsumentombudsman Katri Väänänen.

Konsumentombudsmannen följer fortfarande med anmälningarna som gäller mobiltelefoner och om det behövs tar itu med ett enskilt företags sätt att hantera fel i varan. KKV använder resultaten av kartläggningen också i sin information till konsumenter och företag.