KKV:s taxiutredningar: Utredningen av sju förmedlingscentralers verksamhet avslutas – sex centraler misstänks fortfarande för förbjudna konkurrensbegränsningar

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har utrett verksamheten som eventuellt begränsar konkurrensen i de bolag som förmedlar FPA-transporter. En del av de 13 undersökta bola-gen har under utredningen ändrat den praxis som KKV bedömde som problematisk och verket avslutade utredningen av verksamheten i dessa bolag den 3 juni 2020. KKV fortsätter ännu att utreda sex förmedlingscentralers förfaranden. Verket har också uppdaterat sina anvisningar för taxibranschen.

Genom taxireformen som genomfördes 2018 avreglerades den tidigare starkt reglerade branschen och förutsättningar för konkurrens på marknadsvillkor skapades. Detta lockade nya företagare till branschen i enlighet med reformens mål. Efter att taximarknaden öppnades uppstod emellertid många problematiska förfaranden som lett till att marknaden inte fungerar optimalt för konsumenterna.

Efter taxireformen kontaktades KKV rikligt av taxiföretagare som hade svårt att få FPA-skjutsar från förmedlingscentralerna. Efter att ha genomfört en omfattande enkät till företagarna, som bekräftade problemen som framfördes i kontakterna, inledde KKV våren 2019 en utredning om förmedlingscentralernas verksamhet.

”På basis av verkets utredningar verkar det som om flera regionala beställningscentraler har förhindrat eller försvårat taxiföretagarnas verksamhet. Detta har minskat konkurrensen på taximarknaden, varvid också kundernas valmöjligheter har begränsats”, konstaterar Valtteri Virtanen, direktör vid KKV.

Under KKV:s utredning har en stor del av företagen ändrat sina problematiska förfaranden. Verket har avslutat utredningen av sju förmedlingscentraler: Kokkolan Taksiliikenne Oy, Kuru-Taksi Oy, Pohjanmaan Taksi Oy, PRO-Keskus Oy, Taksi Päijänne Oy, Tampereen Aluetaksi Oy och Vasa Ulataxi Ab. Sex bolag misstänks fortsätta begränsa konkurrensen.

Misstankar om diskriminerande villkor och förfaringssätt

KKV har fokuserat på problemen som upptäckts i förmedlingen av FPA-resor. FPA-transporterna är en betydande inkomstkälla för många taxiföretagare och deras andel av hela branschens om-sättning är till och med 20 procent på riksnivå. Flera av de problem som upptäckts påverkar dock också förmedlingen av vanliga taxiresor.

Förmedlingscentralerna ägs ofta av taxiföretagare och KKV har i första hand undersökt förmedlingscentralernas verksamhet som ett förbjudet samarbete mellan företag som konkurrerar sinsemellan. Förmedlingscentralerna har ofta en mycket stark ställning på sitt traditionella verksamhetsområde och taxiföretagarna är ofta beroende av att få tillgång till de lokala förmedlingscentralernas tjänster.

KKV har i sin utredning fäst särskild uppmärksamhet vid följande problematiska tillvägagångssätt, som har kunnat begränsa konkurrensen mellan taxiföretagare och bromsat öppnandet av taximarknaden:

  • Taxiföretagare har hindrats från att ta del av förmedlingen genom olika begränsningar och kvoter. Målet med begränsningarna har till exempel varit att säkerställa att de taxiföretagare som äger aktier i en förmedlingscentral och som konkurrerar sinsemellan kan trygga lönsamheten i affärsverksamheten även när konkurrensen inom taxibranschen ökar.
  • Skjutsar har inte fördelats jämlikt. I förmedlingen av skjutsar har olika förfaringssätt an-vänts, med vilka man i praktiken har strävat efter att ge taxibilar på en viss ort eller i en viss körskiftgrupp företräde till alla eller en del av skjutsarna.
  • Taxiföretagare har förbjudits att köra för andra förmedlingscentraler. I praktiken har förbudet kunnat försämra taxiföretagarnas eller andra förmedlingsbolags verksamhetsförutsättningar.
  • Taxiföretagare har kommit överens om för långa körskiften. Avtal mellan taxiföretagare som konkurrerar sinsemellan om jourskiften och jourplatser kan begränsa taxiföretagarnas verksamhetsmöjligheter. Förmedlingscentralerna kan ha behov av att på vissa områden säkerställa tillgången till taxibilar under tysta tider på dygnet, men jourplatser som täcker hela verksamhetsområdet och körskiften som gäller dygnet runt är ofta för omfattande för detta behov. KKV har gett närmare anvisningar för taxibranschen om körskiften och jourplatser.

KKV har i sin utredning beaktat att taxibranschen på grund av den nya lagen om transportservice som trädde i kraft 2018 fortfarande befinner sig i ett brytningsskede. KKV fortsätter att följa utvecklingen på taximarknaden och kommer att ingripa i de konkurrensbegränsningar som upptäcks. I samband med att besluten fattades har verket uppdaterat sina anvisningar för taxibranschen, där företagen får mer information om vilka förfaranden ämbetsverket kan anse vara problematiska.

Verket kan också ta tillvägagångssätten i de bolag som nu har avlägsnats från utredningen till ny behandling, om det får ny information på basis av vilken det finns skäl att misstänka att tillväga-gångssätten skulle begränsa konkurrensen avsevärt.

KKV:s beslut om att avsluta utredningen  (på finska)

Mer information:
Direktör Valtteri Virtanen, tfn 029 505 3621
Forskningschef Max Jansson, tfn 029 505 3688
Specialsakkunnig Eero Hämäläinen, tfn 029 505 3033
fornamn.efternamn@kkv.fi