KKV misstänker flera taxiförmedlingscentraler för förbjudna konkurrensbegränsningar

Enligt Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) utredning kan förmedlingscentralerna ha handlat på ett sätt som strider mot konkurrenslagen då FPA-körningar inte har fördelats rättvist till alla taxichaufförer.

Under det senaste året har KKV blivit kontaktat av taxiföretagare mer än 200 gånger. Största delen av förfrågningarna som KKV fått handlar om huruvida förmedlingscentralerna tar upp nya taxichaufförer i förmedlingsringen och på vilka villkor det sker. Verket har utrett problemen på taximarknaden genom att skicka ut en enkät till över 6 000 chaufförer under hösten 2018. Cirka 2 300 taxichaufförer svarade på enkäten. Om man utgår från de svar som lämnats in via enkäten har KKV skäl att misstänka att flera förmedlingscentraler kan agera på ett sätt som strider mot konkurrenslagen.

FPA-körningar måste erbjudas på ett rättvist och icke-diskriminerande sätt

Särskilt inom glesbygdsområden består en betydande del av taxiföretagarnas inkomster av körningar som förmedlas av förmedlingscentralerna och subventioneras av samhället. KKV har påbörjat en utredning vars syfte är att ta reda på om förmedlingscentralerna har gjort sig skyldiga till förfaranden som strider mot konkurrenslagen då de inte har förmedlat FPA-körningar till alla taxiföretagare på ett jämlikt och rättvist sätt. Utredningen omfattar flera olika företag. Enligt information som KKV fått har förmedlingscentralerna t.ex. kunnat neka till att ta med nya taxiföretagare i förmedlingsringen eller lagt upp diskriminerande villkor för förmedlingscentralernas chaufförer.

Förmedlingscentralerna är stora aktörer inom sitt område, så deras verksamhetssätt kan utredas som möjligt missbruk av dominerande marknadsställning. Förmedlingscentralerna ägs vanligtvis av taxiföretagarna i området, och beslut som fattas inom förmedlingscentralerna kan också bedömas som misstänkt bildande av karteller mellan konkurrerande taxiföretagare.

KKV har begärt nästan alla förmedlingscentraler som förmedlar FPA-körningar att skicka in en omfattande redogörelse av sin verksamhet och svara på misstankarna. Begäran skickades ut 1.3.2019. Begäran om redogörelse har skickats till följande företag: Kainuun Taksivälitys Oy, Keskustaksi Oy, Kokkolan Taksiliikenne Oy, Kuru-Taksi Oy, Kymenlaakson Taksi Oy, Lounais-Suomen Taxidata Oy, Oulun Aluetaksi Oy, Pohjanmaan Taksi Oy, PRO-keskus Oy, Taksi Päijänne Oy, Taksi Saimaa Oy, Tampereen Aluetaksi Oy och Vaasan Ulataksi Oy. KKV:s preliminära uppfattning är att det förekommer problem i en del av förmedlingsföretagen, och därför utreds nu verksamheten vid alla förmedlingsföretag. I Nyland har FPA nyligen konkurrensutsatt sina körningar och den nya förmedlingscentralen börjar 1.4.2019. Därför kommer förmedlingscentralen som förmedlar FPA-körningar i Nyland inte att ingå i utredningen.

Läs mer om resultaten för taximarknadsutredningen:

KKV:s utredning av taximarknadens verksamhet – taxiföretagarnas åtkomst till FPA-körningar (på finska)

Mer information:

Biträdande direktör Valtteri Virtanen, tfn 029 505 3621
Forskningschef Max Jansson, tfn 029 505 3688
Specialforskare Tuuli Toivanen, tfn 029 505 3172
fornamn.efternamn@kkv.fi