KKV:s utredning: Finlands konkurrensneutralitetsreglering är progressiv i jämförelse med OECD-länderna

I Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) utredning har man jämfört Finlands, de nordiska ländernas, Tysklands, Frankrikes och Australiens nationella konkurrensneutralitetsreglering med OECD:s rekommendationer. Finlands konkurrensneutralitetsreglering motsvarar OECD:s rekommendationer förhållandevis väl. Det behövs dock mer jämförbar information för att regleringen ska kunna bedömas bättre.

Med konkurrensneutralitet avses jämlika verksamhetsförutsättningar för privat och offentlig näringsverksamhet. Syftet med konkurrensneutralitetsregleringen är att säkerställa att offentligt ägda näringsaktörer inte har ogrundade konkurrensfördelar som privata aktörer inte kan få och som kan snedvrida konkurrensen.

I KKV:s utredning jämfördes de valda jämförelseländernas nationella konkurrensneutralitetsreglering med OECD:s rekommendationer, vilka gör det möjligt för OECD-länderna att utveckla sin egen reglering. Medlemsstaterna kan dock självständigt besluta om sin lagstiftning, eftersom OECD:s rekommendationer inte är rättsligt bindande.

Finlands reglering motsvarar i stor utsträckning OECD:s rekommendationer

Utredningen visar att det finns betydande skillnader mellan olika länder i hur OECD-länderna har genomfört OECD:s rekommendationer om konkurrensneutralitet i den nationella lagstiftningen. Finlands konkurrensneutralitetsreglering motsvarar i stor utsträckning OECD:s rekommendationer. I Finland har regleringen ansetts vara en nödvändig metod för att trygga jämlika verksamhetsförutsättningar. Av de jämförda länderna är konkurrensneutralitetsregleringen mer avancerad än i Finland endast i Australien, som har ansetts vara ett föregångsland inom konkurrensneutralitetsreglering.

Enligt OECD:s rekommendationer bör den offentliga sektorns näringsverksamhet alltid i mån av möjlighet bolagiseras eller åtskiljas från det offentliga samfundets lagstadgade och administrativa verksamhet. Enligt utredningen är Finland det enda av de länder som ingick i jämförelsen i vars lagstiftning det finns en separat skyldighet att särredovisa bokföringen. I Finland har de offentliga samfunden från och med början av 2020 varit skyldiga att föra separat bokföring över sådan ekonomisk verksamhet vars årliga omsättning är 40 000 euro eller mera.

Mer forskning behövs om den offentliga sektorns näringsverksamhet

I samband med KKV:s utredning hittades ingen tidigare forskning som jämförde konkurrensneutralitetsregleringen i olika länder. Forskningen och jämförelsen av olika länders lagstiftning har kunnat försvåras av att den nationella regleringen har gjorts utifrån mycket olika utgångspunkter i olika länder och källmaterialet finns oftast endast på respektive lands eget språk. Forskningen är dock viktig, eftersom näringsverksamheten inom den offentliga sektorn enligt en försiktig bedömning har en relativt stor betydelse för OECD-ländernas ekonomi.

Det finns dock relativt få forskningsrön om konkurrensneutralitetsregleringens ekonomiska genomslagskraft och omfattningen av näringsverksamheten inom hela den offentliga sektorn både i Finland och i de andra länderna som är föremål för utredningen. I synnerhet om kommunernas näringsverksamhet finns det få jämförbara uppgifter. Närmare uppgifter skulle behövas, eftersom i synnerhet kommunernas näringsverksamhet verkar vara omfattande i många länder som är föremål för utredningen. I Finland kan man i fortsättningen förvänta sig exaktare information än tidigare om den offentliga sektorns ekonomiska verksamhet tack vare skyldigheten att särredovisa bokföringen. Med hjälp av aktuell och omfattande forskningsinformation om näringsverksamheten inom den offentliga sektorn kan också de mål som ställs upp för konkurrensneutralitetsregleringen utvecklas och utvärderas noggrannare.

KKV:s utredningar 5/2020: Översikt över konkurrensneutralitetsregleringen i Norden, Tyskland, Frankrike och Australien – en jämförelse med OECD:s rekommendation om konkurrensneutralitet (på finska)

Ytterligare information:

Utredningens utarbetare Mikko Leirimaa,
mikkoleirimaa (at) gmail.com
Forskningsprofessor Mika Maliranta, tfn 029 505 3060
Direktör Arttu Juuti, tfn 029 505 3614
fornamn.efternamn@kkv.fi

Läs mer om konkurrensneutralitet.