Konkurrensneutralitet

Ogrundade konkurrensfördelar inom den offentliga sektorn kan inverka negativt på konkurrerande företags verksamhet.

Vilken typ av offentlig verksamhet kan snedvrida konkurrensen?

KKV kan ingripa i alla offentliga samfunds förfaranden som leder till eller kan leda till snedvridning av konkurrensen.

Vilka problem har KKV ingripit i?

KKV har inom tillsynen ingripit i kommuners, samkommuners och statens verksamhet inom många olika branscher.

Behörighet i konkurrensneutralitetsärenden

KKV:s främsta sätt att ingripa i problemet med konkurrensneutralitet är att förhandla med det offentliga samfundet.

Bakgrunden till lagstiftningen

Den offentliga sektorn kan bedriva verksamhet på marknaden men lagstiftningen ställer vissa villkor för den.

Separat redovisning

Ett offentligt samfund ska ha separat redovisning för sin verksamhet på marknaden.

Marknadsmässig prissättning

När ett offentligt samfund verkar på marknaden, ska det prissätta sina produkter och tjänster marknadsmässigt.

Minneslista för offentliga samfund

Den offentliga sektorn måste själv bedöma i vilka situationer verksamheten bedrivs på samma marknad som privata företag.

Begäran om åtgärd

KKV kan inleda en undersökning av ett misstänkt offentligt samfunds verksamhet som snedvrider konkurrensen på basis av en begäran om åtgärd.

Kontakt i ärenden om konkurrensneutralitet

Kontakta tillsynen av konkurrensneutraliteten om du behöver rådgivning, vill ge tips om konkurrensproblemet eller begära åtgärder.