Konkurrens- och konsumentverket gav sitt villkorliga godkännande till företagsförvärv mellan Parma och TMB

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har idag gett sitt villkorliga godkännande för företagsförvärvet där Parma Oy förvärvade AS TMB. Villkoret för att affären skulle godkännas var att Parma förbinder sig till att sälja affärsverksamheten på fabriken i Nastola.

Den 10 augusti 2018 mottog KKV en anmälan om ett arrangemang där Parma Oy förvärvar AS TMB. Parma verkar inom tillverkning och försäljning av betongelement i Finland. Parma erbjuder kunderna också transport-, installations- och planeringstjänster för element. Parma ingår i Consolis-koncernen som idkar verksamhet inom planering, tillverkning och produktion av betongelement. Koncernen verkar i totalt 22 länder.

AS TMB är moderbolag för TMB-koncernen som idkar verksamhet inom tillverkning, planering och installation av betongelement. TMB-koncernen verkar i Baltikum, Skandinavien och Finland, där koncernen utövar affärsverksamhet genom Betonimestarit Oy. Betonimestarit Oy tillverkar och säljer bl.a. stommar, plattor och väggelement av betong samt infrastrukturprodukter.

KKV beslutade om förlängd handläggning av företagsförvärvet den 7/9 2018, eftersom KKV:s preliminära granskning visade att företagsförvärvet skulle kunna leda till skadliga konkurrenseffekter för flera betongelementprodukter. I november förlängde marknadsdomstolen handläggningstiden för företagsförvärvet fram till den 7 februari 2019. KKV ansökte om förlängningen på begäran av Parma.

Försäljningen av affärsverksamheten i Nastola avlägsnar konkurrenshindren

KKV:s utredningar visar att sammanslutningens marknadsandel både baserat på försäljningsmängden samt produktionskapaciteten, höjs till en betydligt hög nivå för flera elementprodukter. Konkurrenternas motreaktioner på en kapacitetsbegränsad marknad, räcker inte till för att fälla prishöjningstrycket som orsakas av företagsförvärvet, utan konkurrensen på marknaderna för hålbjälklag, sträckta balkar och pelare samt stålbetongbalkar- och pelare, förhindras betydligt som en följd av företagsförvärvet. Företagsförvärvet kan därmed inte godkännas utan korrigerande åtgärder.

För att avlägsna konkurrenshindren som skulle orsakas av företagsförvärvet, förbinder sig Parma till att sälja sin fabrik i Nastola till en köpare som har förutsättningar att verka som en aktiv konkurrent på marknaden. Försäljningen av fabriksanläggningen i Nastola avlägsnar den förminskade konkurrensen som företagsförvärvet annars skulle ha orsakat på marknaden för betongelement.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats.

Ytterligare information:

specialforskare Anu Ala-Outinen, tfn 029 505 3010
biträdande direktör Sanna Syrjälä, tfn 029 505 3385
fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Behandlingen av anmälan om företagsförvärv sker i två steg om det behövs. Den så kallade första behandlingen tar högst en månad. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen. I annat fall fattar konkurrensverket beslut om att överföra ärendet till fortsatt utredning där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt.

Läs mer om tillsyn över företagsförvärv