Konsumentombudsmannen ansöker om besvärstillstånd gällande marknadsdomstolens beslut om pappersfakturor

Marknadsdomstolen har på ansökan av konsumentombudsmannen förbjudit Elisa Abp att i avtal gällande konsumenters mobilabonnemang tillämpa ett sådant avtalsvillkor enligt vilket det på pappersfakturor debiteras en separat avgift på 1,90 euro eller mera. Marknadsdomstolen har inte totalförbjudit pappersfakturor.  Vite på 100 000 euro utfärdades i fall att företaget bryter mot förbudet.

Marknadsdomstolens beslut av den 24 mars 2014 har ännu inte vunnit laga kraft, utan parterna har två månader tid att ansöka om besvärstillstånd i ärendet hos högsta domstolen. Elisa har redan ansökt om besvärstillstånd. Även konsumentombudsmannen håller på att ansöka om besvärstillstånd. Härnäst väntar man på svar om huruvida högsta domstolen beviljar besvärstillstånd.

Elisa Oyj har debiterat sina kunder en avgift om 1,90 euro för mobilabonnemangens pappersfakturor. Elektroniska faktureringssätt är gratis. Konsumentombudsmannen utgår i sin ansökan till marknadsdomstolen dock från att en på papper utskriven och per post till mottagaren levererad faktura är fortsättningsvis i dylika tjänster en grundform av fakturering och att konsumenter inte ska behöva betala en separat avgift för det. Alla som äger ett telefonabonnemang har inte en internetanslutning eller nätbankskod och således har de heller inte möjlighet att ta emot en faktura i elektronisk form som erbjuds utan tilläggsavgifter.

Konsumentombudsmannen ansåg det vara nödvändigt att få ett prejudikat om huruvida Elisas avtalsvillkor kan anses vara oskäligt och tog ärendet till marknadsdomstolen för att avgöras. Marknadsdomstolen har inte i sitt avgörande av den 24 mars 2014 förbjudit separata avgifter för pappersfakturor. Däremot har den förbjudit Elisa att debitera avgifter om 1,90 euro eller mera för pappersfakturor för konsumenters mobilabonnemang.

Dessutom konstaterade marknadsdomstolen att också en avgift på mindre än 1,90 euro, till exempel 0,95 euro som Elisa tidigare debiterat, kan i enskilda fall vara oskälig då det tillämpade avtalsvillkorets totala inverkan beaktas.

Läs mera:
Marknadsdomstolen har ansett Elisas avgift för pappersfaktura vara oskälig (KKV pressmeddelandet 26.3.2014)
Marknadsdomstolens beslut  MAO:193/14 (på finska)