Konsumentombudsmannen ber om kommentarer om riktlinjerna God sed vid indrivning av konsumentfordringar

Konsumentombudsmannen håller på att uppdatera riktlinjerna God sed vid indrivning av konsumentfordringar. I riktlinjerna har man beaktat den ändrade lagstiftningen, den nya rättspraxisen samt missförhållanden som observerats i tillsynen över god indrivningssed.

Konsumentombudsmannen ber om kommentarer om riktlinjerna för god indrivningssed. Utlåtandet ska ges via webbplatsen utlåtande.fi:

Konsumentombudsmannen övervakar indrivningen när det är fråga om indrivning av konsumentfordringar (lagen om indrivning av fordringar). Övervakningen gäller all indrivning av konsumentfordringar, vare sig indrivningen görs av ett företag eller samfund som är borgenär eller av en uppdragstagare för borgenärens räkning.

Syftet med konsumentombudsmannens riktlinjer är att ge företag anvisningar, råd och information om innehållet i lagen och speciellt tillämpningen av bestämmelserna i praktiken. Principerna som presenteras i riktlinjerna hjälper företagen att agera på ett lagenligt sätt.

Riktlinjerna grundar sig på gällande lagstiftning, dokument i anslutning till lagens beredning och rättspraxis. Riktlinjerna är konsumentombudsmannens ställningstagande till hur lagen ska tillämpas.