Konsumentombudsmannen gav elbolaget Oomi en anmärkning om vilseledande marknadsföring av pristaksavtalet och oklar uppsägning av avtal

KKV har kontaktats av många konsumenter efter att elbolaget Oomi Oy i slutet av december 2021 meddelade att det häver sitt avtal om pristak och ersätter det med ett nytt avtal. Bolaget slopade pristaket i en sådan situation för vilken pristaket ursprungligen var avsett och för vilken konsumenterna hade betalat en separat serviceavgift. Konsumentombudsmannen gav bolaget en anmärkning för vilseledande marknadsföring och oklara ändringsförfaranden i avtalet.

I december skickade Oomi ett brev till sina kunder där man meddelade att man skulle upphäva avtalet om pristak som grundar sig på elbörsens spotpris per timme och ersätta det med ett nytt avtal till fast pris. Upphävandet av avtalet om pristak innebar betydande ekonomiska förluster för kunderna, eftersom priset till följd av detta steg från det tidigare avtalets maximipris 7,44 cent/kWh till det pris som debiteras i det nya avtalet 12,95 cent/kWh. Oomi motiverade slopandet av pristaket med rekordhöga partimarknadspriser på el.

Avtalet om pristak var i kraft tills vidare, så förutom kunden har även Oomi haft möjlighet att säga upp det.  Eftersom uppsägningen av ett elavtal som gäller tills vidare är mycket ovanligt, har kunderna inte nödvändigtvis fäst uppmärksamhet vid denna möjlighet när avtalet ingicks.

Brister i marknadsföring och uppsägning

Konsumentombudsmannen ansåg att Oomi i sin marknadsföring hade betonat både pristakets obegränsade skydd mot pristoppar och avtalets varaktighet utan tidsmässiga begränsningar. I marknadsföringen av pristakprodukter är det skäl att även i fortsättningen förbereda sig på stora prisfluktuationer på börsen och exceptionellt höga prisperioder under en längre tid. I marknadsföringen kan man inte ge en bild av att ett pristak ger konsumenterna ett heltäckande skydd mot pristoppar under alla omständigheter, om inte bolaget i praktiken kan erbjuda ett sådant skydd.

Enligt konsumentombudsmannens bedömning framgick det inte heller tillräckligt tydligt av brevet som Oomi skickade till sina kunder att det var fråga om uppsägning av ett tidigare avtal. Dessutom hade uppsägningen motiverats med sådana punkter i avtalsvillkoren som inte stämde överens med situationen i fråga.

Däremot såg konsumentombudsmannen inget att anmärka på i att Oomi på eget initiativ hade överfört kunden till ett nytt avtal till fast pris. I annat fall kunde konsumenten efter att avtalet upphört helt ha blivit utan el eller efter att pristaket slopats ha blivit beroende av enbart elbörsens spotavtal.

Oomi bekräftade för konsumentombudsmannen att man i fortsättningen inte vid marknadsföringen av pristaket för elförsäljningsavtal eller motsvarande produkt ger en bild av att ett pristak skulle ge konsumenterna ett heltäckande skydd mot pristoppar under alla förhållanden utan tidsbegränsningar, om det inte i praktiken går att  erbjuda ett sådant skydd. Dessutom lovade bolaget att i fortsättningen på ett tydligt sätt informera konsumenterna om uppsägningen av avtalet och om vilken punkt i avtalsvillkoren uppsägningen grundar sig på.

Oomi gav inte efter för konsumentombudsmannens förslag på gottgörelser

Konsumentombudsmannen föreslog att Oomi frivilligt skulle gottgöra kunderna för deras förluster, varvid fallen inte skulle behöva behandlas en i taget i konsumenttvistenämnden eller domstolen. Konsumentombudsmannen föreslog gottgörelser både för de högre kostnader som det nya avtalet orsakar och för besvikelsen till följd av att pristaket slopades.

Oomi ansåg dock inte att gottgörelser var nödvändiga, eftersom bolaget inte ansåg sig ha gjort sig skyldig till avtalsbrott i ärendet. Enligt bolaget hade möjligheten att avsluta avtalet om pristak tydligt tagits upp i avtalsvillkoren. Dessutom hade avtalet om pristak enligt Oomis tolkning skyddat konsumenten mot dyra spotpriser, och enligt bolaget har kunderna haft betydligt större nytta av pristaket än den tilläggsavgift som debiterades för det.

Konsumenten kan om hen så önskar föra sitt eget ersättningsyrkande till konsumenttvistenämnden, där det redan finns några klagomål om avlägsnande av pristaket som Oomi gjort. Konsumentombudsmannen följer med hurdana avgöranden nämnden gör för konsumenternas enskilda krav.