Konsumentombudsmannen ger indrivningsbranschen anvisningar med uppdaterade riktlinjer

Konsumentombudsmannen har uppdaterat riktlinjerna God sed vid indrivning av konsumentfordringar. I riktlinjerna för indrivningsbranschen har man beaktat den förändrade lagstiftningen och den nya rättspraxisen samt preciserat kraven på god indrivningssed som påverkar gäldenärens ställning i indrivningens olika skeden.

I de uppdaterade riktlinjerna har konsumentombudsmannen sammanställt de centrala frågorna om krav på god indrivningssed, ändrad lagstiftning och ny rättspraxis som saknat precisering. Föregående version av riktlinjerna var från 2014.

Preciseringar som gäller god indrivningssed och gäldenärens ställning behandlar bland annat behandlingen av reklamationer, gäldenärens rätt att få information och huruvida kostnader som indrivningsåtgärderna orsakar gäldenären är befogade, eller onödig olägenhet som orsakas konsumenten.

Den förnyade lagstiftningen har gett möjlighet till bland annat elektronisk indrivning, medan huvudregeln tidigare har varit brevindrivning. I riktlinjerna påminner konsumentombudsmannen om att gäldenären inte får utsättas för påtryckningar att övergå till att använda det elektroniska sättet, utan ska ge sitt samtycke till detta.

Även rättspraxis har medfört nya krav på indrivningsbranschen. Riktlinjerna lyfter fram domstolsavgöranden och andra myndigheters beslut som motsvarar konsumentombudsmannens uppfattning om de krav som god indrivningssed ställer.

Borgenärer, indrivningsbranschen, offentliga samfund och instanser som representerar gäldenärer har haft möjlighet att framföra sina åsikter om de förnyade riktlinjerna.

Konsumentombudsmannen övervakar indrivningen av konsumentfordringar, dvs. indrivning som gäller fordringar som grundar sig på överlåtelse av en konsumtionsnyttighet eller beviljande av kredit till konsumenten. Övervakningen gäller all indrivning av konsumentfordringar, vare sig indrivningen görs av ett företag eller samfund som är borgenär eller av en uppdragstagare för borgenärens räkning.

Syftet med konsumentombudsmannens riktlinjer är att ge företag anvisningar, råd och information om innehållet i lagen och speciellt tillämpningen av bestämmelserna i praktiken. Principerna som presenteras i riktlinjerna hjälper företagen att agera på ett lagenligt sätt.

Riktlinjerna grundar sig på gällande lagstiftning, dokument i anslutning till lagens beredning och rättspraxis.

Läs mer